Jaarrekening 2018

Paragraaf Lokale heffingen

In de paragraaf Lokale heffingen in de begroting worden de beleidsuitgangspunten voor de gemeentelijke belastingen en rechten weergegeven. In de paragraaf Lokale heffingen in de jaarstukken geven we inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen, zowel beleidsmatig als financieel, die zich hebben voorgedaan in het afgelopen jaar.

Belangrijkste ontwikkelingen in 2018

In 2018 is er geen sprake geweest van noemenswaardige ontwikkelingen met betrekking tot de lokale heffingen.

Overzicht geraamde inkomsten per belastingsoort

In onderstaand overzicht zijn de geraamde en werkelijke opbrengsten per belastingsoort opgenomen.

Bedragen x 1

Omschrijving

Rekening
2017

Raming
2018

Rekening
2018

Verschil
2018

Afvalstoffenheffing

3.409.045

3.468.399

3.450.660

-17.739

Hondenbelasting

159.433

170.526

158.457

-12.069

Leges algemeen

1.454.608

1.562.739

1.758.202

195.463

Lijkbezorgingsrechten

180.174

140.610

112.497

-28.113

Marktgelden

1.700

1.700

1.700

Onroerend zaakbelasting

11.915.677

12.278.012

12.433.621

155.609

Rioolheffing

2.322.707

2.347.432

2.361.756

14.324

Toeristenbelasting

214.055

181.041

182.146

1.105

Totaal opbrengst

19.657.400

20.150.459

20.459.039

308.580

Toelichting op afwijkingen

Leges algemeen
De afwijking op de leges algemeen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat in 2018 de opbrengst van leges voor bouwvergunningen hoger is uitgevallen dan eerder geraamd (€ 193.000). Dit is veroorzaakt door kleine aanvragen en enkele grote plannen die niet voorzien waren.

Onroerende zaakbelasting
De hogere opbrengst onroerende zaakbelasting heeft voornamelijk betrekking op de niet woningen en is te verdelen in eigenaren (ca. € 62.000 V en gebruikers ca € 89.000 V). Hiervan heeft ca. € 57.000 V betrekking op de afwikkeling van onder andere bezwaarschriften, complexe taxaties en dergelijke van de jaren 2015 tot en met 2017. Deze positieve afwikkeling van oude jaren heeft ook een positief effect op de nog in 2018 gewaarde bedrijfspanden. Ook is de correctie voor de waarde bezwaren lager uit gevallen dan verwacht. Reden hiervoor kan zijn de economische toestand in Nederland.  

Lokale lastendruk
In onderstaande tabel is de lastendruk in Houten in 2018 weergegeven, voor zowel eigenaar-gebruikers als huurders. Zoals gebruikelijk in woonlastenoverzichten worden hierbij de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing betrokken. Het uitgangspunt is een meerpersoonshuishouden. Als peildatum voor de WOZ-waarde 2018 geldt 1 januari 2017. Deze waarde is alleen van toepassing op het belastingjaar 2018.

Bedragen x 1

Omschrijving

Bron

Rekening 2015

Rekening 2016

Rekening 2017

Begroting 2018

Realisatie 2018

Afvalstoffenheffing
Rioolrechten

WSJG
WSJG

199
122

184
123

197
110

197
112

197
112

Totaal gebruiker

321

307

307

309

309

OZB eigenaar

WSJG

357

374

380

367

*) 379

Totaal eigenaar/gebruiker

678

681

687

675

688

*) gemiddelde woningwaarde is hoger (€ 301.000) dan waarmee in de raming is rekening gehouden (€ 291.000)

Bij de calculatie voor de woonlasten voor meerpersoonshuishouden (mphh) die COELO hanteert, staat de gemeente Houten op de 104e plaats (€ 687). In 2017 was dit de 100e plaats. Provinciaal staat Houten op de 7e plaats (2017 ook 7e).

In onderstaande tabel zijn enkele vergelijkende cijfers uit de Atlas van de lokale lasten 2018
opgenomen.

Vergelijking woonlasten mphh

Omschrijving

Woonlasten COELO

Procentuele vergelijking

Positie ranglijst

Landelijk goedkoopste gemeente 

Oud-Beijerland

505

74%

1

Gemeente Houten

687

100%

104

Landelijk duurste gemeente 

Bloemendaal

1.234

180%

387

Totaal gebruiker

Provinciaal goedkoopste gemeente

Veenendaal

549

80%

1

Gemeente Houten

687

100%

7

Provinciaal duurste gemeente

Bunnik

950

138%

26

Totaal eigenaar/gebruiker

Indicatoren
In onderstaande tabel zijn de van toepassing zijnde relevante BBV-indicatoren binnen het taakveld  'Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en stedelijke vernieuwing (Vhrosv)' per 1 januari van het betreffende jaar opgenomen.

Omschrijving

Bron

Realisatie

2014

2015

2016

2017

2018

Gemeentelijke woonlasten in euro eenpersoons-huishouden (BBV)

Coelo

544

546

554

561

560

Gemeentelijke woonlasten in euro meerpersoons-huishouden (BBV)

Coelo

680

678

681

687

687

Gemiddelde WOZ-waarde koopwoningen x € 1.000 (BBV)

WSJG

260

251

254

278

301

 

Kwijtscheldingsbeleid

Bij kwijtschelding van belasting wordt de 100% norm van de relevante bijstandsnorm gehanteerd. Voor de overige regels wordt het rijksbeleid gevolgd. Op grond van de belastingverordeningen kan kwijtschelding worden verleend voor de afvalstoffenheffing, hondenbelasting (alleen de eerste hond), rioolheffing en in zéér uitzonderlijke gevallen de onroerende-zaakbelasting. Voor de overige belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Bedragen x 1

Soort belasting

2015

2016

2017

2018

Afvalstoffenheffing

101.815

81.629

116.149

117.968

Hondenbelasting

4.642

3.908

5.733

4.759

Onroerend zaakbelastingen

333

Rioolheffing

60.797

55.608

66.963

66.779

Totaal

167.587

141.145

188.846

189.505

ga terug