Jaarrekening 2018

Baten en lasten op taakveld BBV / programma

x 1.000

00.

02.

03.

04.

05.

A

Eindtotaal

Samen leven

Duurzame leefomgeving

Goede bereikbaarheid

Veilige leefomgeving

Betrokken bij de samenleving

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Code

Taakveld

2018 Lasten

2018 Baten

2018 Lasten

2018 Baten

2018 Lasten

2018 Baten

2018 Lasten

2018 Baten

2018 Lasten

2018 Baten

2018 Lasten

2018 Baten

2018 Lasten

2018 Baten

2018 Saldo

Begroting 2018 na wijziging

Afwijking rekening tov begroting

0.1

Bestuur

2.119

-1

2.119

-1

2.118

2.219

101

0.10

Mutaties reserves

847

-2.665

2.734

-1.430

-2.261

-123

5.731

-5.560

9.312

-12.039

-2.726

-8.082

-5.356

0.2

Burgerzaken

1.330

-926

1.330

-926

404

385

-19

0.4

Overhead

11.761

-278

11.761

-278

11.483

11.517

34

0.5

Treasury

28

-159

-75

-18

-47

-177

-225

-229

-4

0.61

OZB woningen

305

-7.499

305

-7.499

-7.194

-7.190

4

0.62

OZB niet-woningen

290

-4.934

290

-4.934

-4.644

-4.494

150

0.64

Belastingen Overig

-158

-158

-158

-171

-13

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-54.601

-54.601

-54.601

-54.750

-149

0.8

Overige baten en lasten

500

1.184

-3.211

1.684

-3.211

-1.527

511

2.038

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.533

2.533

2.533

2.531

-2

1.2

Openbare orde en veiligheid

16

291

-5

1.011

-329

21

1.339

-334

1.005

1.102

97

2.1

Verkeer en vervoer

1.796

-450

5.298

-917

38

-26

7.132

-1.393

5.739

7.262

1.523

2.2

Parkeren

-9

-9

-9

-15

-6

2.5

Openbaar vervoer

10

10

10

11

1

3.1

Economische ontwikkeling

148

-284

228

376

-284

92

137

45

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.385

-4.508

4.385

-4.508

-123

-140

-17

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

98

-55

98

-55

43

101

58

3.4

Economische promotie

-182

-182

-182

-181

1

4.1

Openbaar basisonderwijs

138

-53

138

-53

85

98

13

4.2

Onderwijshuisvesting

3.021

-99

3.021

-99

2.922

2.914

-8

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.128

-338

2.128

-338

1.790

1.955

165

5.1

Sportbeleid en activering

861

-8

861

-8

853

884

31

5.2

Sportaccommodaties

2.866

-1.317

2.866

-1.317

1.549

1.521

-28

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

1.739

-235

37

1.776

-235

1.541

1.539

-2

5.4

Musea

126

126

126

127

1

5.5

Cultureel erfgoed

786

-436

786

-436

350

374

24

5.6

Media

637

637

637

641

4

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

26

3.627

-224

3.653

-224

3.429

3.554

125

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

4.822

-885

4.822

-885

3.936

4.218

282

6.2

Wijkteams

3.766

-103

3.766

-103

3.663

3.864

201

6.3

Inkomensregelingen

11.596

-7.909

185

26

11.807

-7.909

3.898

4.361

463

6.4

Begeleide participatie

584

584

584

649

65

6.5

Arbeidsparticipatie

999

-5

999

-5

993

1.085

92

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.579

-38

3.579

-38

3.541

2.584

-957

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

2.092

-854

2.092

-854

1.238

1.552

314

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

10.246

-4

10.246

-4

10.242

9.615

-627

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

46

46

46

46

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.002

1.002

1.002

1.103

101

7.1

Volksgezondheid

2.386

2.386

2.386

2.517

131

7.2

Riolering

2.136

-2.448

2.136

-2.448

-312

-295

17

7.3

Afval

4.354

-4.840

4.354

-4.840

-485

-453

32

7.4

Milieubeheer

2.225

-411

21

2.246

-411

1.835

2.069

234

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

111

-154

111

-154

-44

-44

8.1

Ruimtelijke ordening

920

-135

920

-135

784

1.001

217

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

6.014

-5.912

-53

6.014

-5.965

49

250

201

8.3

Wonen en bouwen

2.239

-1.123

2.239

-1.123

1.116

1.435

319

Eindtotaal

53.545

-14.797

32.283

-22.290

5.308

-3.187

3.603

-478

4.007

-927

19.222

-76.494

117.968

-118.173

-208

-312

-104

ga terug