Jaarrekening 2018

Staat van baten en lasten per programma

Nr.

Programma

Bedrag
begroot
primitief
uitgaven
2018

Bedrag
begroot
primitief
inkomsten
2018

Saldo
begroot
primitief

2018

Bedrag
begroot
uitgaven na
wijziging
2018

Bedrag
begroot
inkomsten na
wijziging
2018

Saldo
begroot na
wijziging

2018

Bedrag
werkelijke
uitgaven

2018

Bedrag
werkelijke
inkomsten

2018

Saldo
werkelijk


2018

00.

Samen leven

48.856.501

11.056.976

-37.799.525

52.891.516

12.297.647

-40.593.869

52.697.168

12.131.387

-40.565.782

02.

Duurzame leefomgeving

41.093.505

32.907.047

-8.186.458

44.346.250

33.860.593

-10.485.657

29.548.786

20.862.342

-8.686.444

03.

Goede bereikbaarheid

3.974.448

533.418

-3.441.030

7.364.863

1.621.387

-5.743.476

5.308.163

926.023

-4.382.140

04.

Veilige leefomgeving

3.702.317

354.797

-3.347.520

3.726.795

336.197

-3.390.598

3.602.927

354.415

-3.248.512

05.

Betrokken bij de samenleving

4.226.177

870.441

-3.355.736

4.362.334

904.816

-3.457.518

4.007.083

926.649

-3.080.434

Totaal programma's

101.852.948

45.722.679

-56.130.269

112.691.758

49.020.640

-63.671.118

95.164.128

35.200.817

-59.963.311

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

620.724

12.294.579

11.673.855

620.724

12.629.579

12.008.855

621.167

12.774.224

12.153.057

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

99.440

53.604.337

53.504.897

43.440

54.793.428

54.749.988

54.600.540

54.600.540

Overhead

11.381.356

181.411

-11.199.945

11.738.978

221.728

-11.517.250

11.760.921

278.399

-11.482.522

Saldo financieringsfunctie

189.911

107.251

-82.660

-88.398

10.000

98.398

-75.337

18.299

93.636

Overige baten en lasten

1.442.703

1.242.491

-200.212

2.259.047

2.818.924

559.877

1.183.631

3.263.360

2.079.729

Onvoorzien

61.251

-61.251

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

13.795.385

67.430.069

53.634.684

14.573.791

70.473.659

55.899.868

13.490.382

70.934.821

57.444.439

Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten

115.648.333

113.152.748

-2.495.585

127.265.549

119.494.299

-7.771.250

108.654.510

106.135.638

-2.518.872

Mutaties reserves

Samen leven

1.172.175

1.172.175

426.032

3.192.783

2.766.751

847.305

2.664.800

1.817.495

Duurzame leefomgeving

1.275.000

868.169

-406.831

2.733.670

3.028.391

294.721

2.733.670

1.429.945

-1.303.725

Goede bereikbaarheid

2.750

2.750

3.020.357

3.020.357

2.261.107

2.261.107

Veilige leefomgeving

95.000

95.000

122.855

122.855

122.855

122.855

Betrokken bij de samenleving

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

929.849

2.698.256

1.768.407

4.013.682

5.890.762

1.877.080

5.731.162

5.559.747

-171.415

Gerealiseerd resultaat

Gerealiseerd resultaat

117.853.182

117.989.098

135.916

134.438.933

134.749.447

310.514

117.966.647

118.174.092

207.445

Toelichting op staat van baten en lasten per programma

Bedrag
begroot
uitgaven na
wijziging
2018

Bedrag
werkelijk
uitgaven

2018

Saldo
werkelijk
+ = voordeel
- = nadeel
2018

Bedrag
begroot
inkomsten na
wijziging
2018

Bedrag
werkelijk
inkomsten

2018

Saldo
werkelijk
+ = voordeel
- = nadeel
2018

LASTEN
x € 1.000

BATEN
x € 1.000

Samen leven

52.892

52.697

194

-12.298

-12.131

-166

Duurzame leefomgeving

44.346

29.549

14.797

-33.861

-20.862

-12.998

Goede bereikbaarheid

7.365

5.308

2.057

-1.621

-926

-695

Veilige leefomgeving

3.727

3.603

124

-336

-354

18

Betrokken bij de samenleving

4.362

4.007

355

-905

-927

22

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

14.574

13.490

1.083

-70.474

-70.935

461

Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten

127.266

108.655

18.611

-119.494

-106.136

-13.359

Mutaties reserves:

Samen leven

426

847

-421

-3.193

-2.665

-528

Duurzame leefomgeving

2.734

2.734

-3.028

-1.430

-1.598

Goede bereikbaarheid

-3.020

-2.261

-759

Veilige leefomgeving

-123

-123

Betrokken bij de samenleving

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

4.014

5.731

-1.717

-5.891

-5.560

-331

134.439

117.967

16.472

-134.749

-118.174

-16.575

Gerealiseerd resultaat

207

Programma 'Samen leven'

Verschil lasten: voordeel € 194.000 (0,4%)

Transformatie en toegang € 565.000V
Sociale basisvoorzieningen

 • Niet alle acties uit het 'werkplan 2018 Programma Sociale Kracht' zijn uitgevoerd. Dit geldt ook voor het project Sterke Buurten. Dit veroorzaakt een voordelig effect van € 226.000. Evenals bij het project Sterke Buurten heeft ook bij een aantal projecten uit het werkplan Sociale Kracht de verkenning in de beginfase de nodige tijd gekost. Een aantal uitgaven vonden hierdoor later in de tijd plaats dan vooraf verwacht.

Beide projecten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve 'Programma Transities in Samenhang' (innovatie). De onttrekkingen uit de bestemmingsreserve zullen dus ook lager zijn dan vooraf geraamd (zie deelprogramma 'programmabrede kosten'); per saldo is dit effect dus budgettair neutraal.

 • Diverse kleine verschillen tellen op tot € 22.000V.

Eerste lijns ondersteuning: Sociaal team

 • Op 2 januari 2018 hebben we een definitief besluit genomen om de taken van het Sociaal Team per 1 april 2018 onder te brengen in een stichting of zo spoedig mogelijk na oprichting van de stichting. Aan het oprichten van de stichting waren incidentele frictiekosten en structurele transitiekosten verbonden. Deze middelen zijn in 2018 voor een deel niet besteed (€ 155.000 V). Een gedeelte van deze uitgaven werd gedekt uit de bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang. Vandaar dat de onttrekking uit deze bestemmingsreserve ook € 155.000 lager is dan begroot (budgettair neutraal).
 • De bijdrage van de gemeente Houten aan de uitvoeringskosten Regionale Backoffice Lekstroom en de (boven)regionale projecten is zo'n € 50.000 lager uitgevallen.
 • Overige lasten < € 75.000 € 112.000V.

Jeugd en onderwijs € 488.000N
Tweedelijns ondersteuning en Bescherming/veiligheid

 • De kosten Zorg in Natura (ZIN) jeugd zijn voor 2018 € 544.000 hoger uitgevallen dan vooraf geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er nog afrekeningen uit voorgaande jaren binnen zijn gekomen (€ 259.000), door een toename van de kosten op het gebied van GGZ (€ 467.000) en lagere kosten voor J&O/KmB (€ 224.000).
 • Daarentegen zijn de kosten voor Persoonsgebonden budgetten (PGB) jeugd hoger uitgevallen, namelijk € 112.000. De reden van deze stijging is niet bekend. In 2019 wordt gemonitord of de stijging een structureel karakter heeft.

WMO € 588.000N
Sociale basisvoorzieningen

 • Het budget voor vervoersvoorzieningen (voornamelijk scootmobielen en onderhoud) is in 2018 met € 227.000 overschreden. Sinds 2018 hebben we een nieuw contract met hulpmiddelenleverancier Meyra. Naast een toename van het aantal voorzieningen en dus ook het onderhoud daarop, zijn de kosten zoals vastgelegd in het onderhoudscontract (onderhoud per voorziening) aanzienlijk hoger. Het betreft een open einde regeling, waarbij van te voren niet precies kan worden ingeschat wat het gebruik zal zijn
 • Overige grote afwijkingen binnen dit deelprogramma:

- Begeleiding: € 424.000 N.
- Huishoudelijke ondersteuning: € 254.000 V.
- Rolstoelen: € 226.000 N.

 • .Overige lasten < € 75.000 € 35.000V.

Werk € 285.000V
Tweedelijns ondersteuning

 • In de halfjaarcijfers 2018 van de WIL werd een groot tekort op de uitvoeringskosten voor het programma Werk gemeld. Naar aanleiding hiervan is het budget voor uitvoeringskosten in de 2e bestuursrapportage 2018 verhoogd met als dekking een onttrekking uit een reserve (€ 111.000). Door bijsturing van de WIL is dit tekort beperkt gebleven, waardoor een voordeel van € 87.000 is ontstaan. Dit wordt geneutraliseerd door een lagere onttrekking uit de reserve.
 • Via de algemene uitkering is loon- en prijscompensatie 2018 toegevoegd aan het participatiebudget (€ 31.000). Deze compensatie bleek niet nodig om aan onze verplichtingen te voldoen ten opzichte ons UW bedrijf, waar onze Houtense WSW gestationeerd zijn.
 • Diverse overige verschillen tellen op tot € 34.000V.

Marketing en acquisitie
Er is een voordeel ontstaan op de rentekosten (lasten) (€ 63.000V)en een nadeel op de rente-ontvangen (baten) van € 63.000 (budgettair neutraal), doordat een geldlening eerder is afgelost.

Overige verschillen tellen op tot € 70.000V.

Inkomen € 662.000V
Informele ondersteuning

 • Binnen het Programma Sociale Kracht zijn over de periode 2017 – 2019 verschillende projecten op het gebied van preventie voorzien. Een deel is niet zoals gepland in 2018 gestart, maar zal pas in 2019 starten (conform het werkplan 2019 Programma Sociale Kracht). Dit levert op het deelprogramma Inkomen voor 2018 een voordeel van € 99.000 op. Deze uitgaven worden bekostigd uit de bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang. Vandaar dat de onttrekking uit deze bestemmingsreserve in 2018 ook lager is uitgevallen. Deze onttrekking wordt verantwoord onder deelprogramma 'Programmabrede kosten'. Per saldo is dit effect dus budgettair neutraal.
 • Diverse kleine verschillen tellen op tot € 9.000V.

Participatiewet algemeen

 • De uitvoeringskosten WIL zijn € 87.000 lager uitgevallen in 2018. Voornaamste reden is dat de WIL veel gebruik heeft gemaakt van inhuur derden; hierdoor krijgt Houten meer compensabele BTW over de uitvoeringskosten WIL vergoed dan waarmee in de begroting 2018 rekening was gehouden.  
 • Diverse kleine verschillen tellen op tot € 30.000V.

Participatiewet inkomensdeel

 • Op basis van de prognose van het aantal bijstandgerechtigden (halfjaarcijfers 2018 WIL) is de begroting 2018 bijgesteld. In plaats van de verwachte stabilisatie op het niveau 2017 is er een lichte daling opgetreden, wat resulteerde in lagere uitkeringen (€ 173.000 V). De instroom daalt sneller dan de uitstroom.
 • De verstrekte uitkeringen en leningen bijzondere bijstand zelfstandigen zijn veel lager (€ 60.000 V) dan de prognose in halfjaarcijfers 2018 WIL. Deze prognose was in samenwerking met de gemeente Utrecht (uitvoerder van de regeling) bepaald. Men ging hierbij van ervaringscijfers uit, die door de betere economische situatie niet goed in te schatten waren.
 • Diverse kleine verschillen tellen op tot € 7.000V.

Armoedebeleid

 • Het totale budget met betrekking tot armoede- en minimabeleid bedraagt ongeveer € 1,9 miljoen. Dit bestaat uit verschillende regelingen zoals: bijzondere bijstand, indirecte schoolkosten, individuele studietoeslag, individuele inkomenstoeslag, tegemoetkoming kosten kinderopvang, U-pas, de collectieve zorgverzekering voor minima, regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en subsidies met betrekking tot: Stichting Leergeld Houten, Stichting Budgethulp Houten, Jeugdfonds Sport & Cultuur en SUN Lekstroom. In dit brede vlak is zo'n € 80.000 niet benut in 2018. Deze gelden kunnen echter (deels) dekking geven aan de tekorten op kinderopvang en de U-pas. Over 2018 zijn deze tekorten nu via de bestuursrapportage al eerder gedekt uit de algemene middelen.
 • Ten behoeve van de prognoses 2018 in de tussentijdse rapportages werd er door WIL ook gekeken naar de cijfers uit voorgaande jaren. Op basis daarvan werd een forse aanname gedaan voor bijzondere bijstand statushouders. Aangezien Houten in 2018 bijna geen statushouders gehuisvest heeft, de taakstelling was namelijk in 2017 al bereikt, is op dit budget een voordeel van € 140.000 ontstaan.
 • De overige verschillen tellen op tot € 23.000 N.

Programma 'Samen leven' programmabrede kosten (€ 293.000 N)

 • Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de producten doorbelast. Als gevolg van nieuwe regels Besluit begroting en verantwoording (BBV) worden de kostenplaatsen bij de rekening op basis van de werkelijke kosten (salarissen en inhuur van derden) doorbelast aan de producten.

In de loop van 2018 heeft er een budgetneutrale verschuiving plaatsgevonden; er is € 0,3 miljoen ten laste gebracht van de post 'flankerend personeelsbeleid' onder programma 'Algemene dekkingsmiddelen'. Doordat de werkelijke kosten op basis van de voorcalculatorische verdeelsleutel uit de primitieve begroting 2018 worden toegerekend naar de producten, is op dit deelprogramma onder Samen leven een nadeel van € 0,3 miljoen ontstaan. Bij 'Algemene dekkingsmiddelen' komt een voordeel van dezelfde omvang tot uitdrukking.

Overige € 51.000V

 • Overige lasten < € 75.000 € 51.000V.

Verschil baten: nadeel € 166.000 (1,3%)
Sociale basisvoorziening jeugd € 139.000V

 • De rijksbijdrage (€ 139.000) voor Onderwijs Achterstandenbeleid moet als dekking gebruikt worden voor de kosten van de peuterspeelzalen. De huidige begroting was nog gebaseerd op de situatie van subsidiëring van het peuterspeelzaalwerk van voor de harmonisatie van kinderopvang en peuteropvang van 1 januari 2018, waarbij deze kosten geheel voor rekening kwamen van de gemeente, zodat deze opbrengst een voordeel van € 139.000 oplevert bij het  peuterspeelzaalwerk.

Transformatie en toegang € 62.000N

 • Overige baten < € 75.000 € 62.000N.

Jeugd en onderwijs € 55.000N

 • Overige baten < € 75.000 € 55.000N.

WMO € 35.000N

 • Overige baten < € 75.000 € 35.000N.

Werk € 98.000N
Marketing en acquisitie

 • Er is een voordeel ontstaan op de rentekosten (lasten)en een nadeel op de rente-ontvangen (baten) (€ 63.000N) van € 63.000 (budgettair neutraal), doordat een geldlening eerder is afgelost.
 • Overige verschillen tellen op tot € 31.000N.

Inkomen € 32.000N
Participatiewet inkomensdeel

 • Als gevolg van deze lagere uitkeringen en leningen is de uitkering van het Rijk (75% vergoeding) ook lager (€ 50.000N). Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een afrekening vanuit het Rijk over 2015 en 2017 (€ 26.000V).
 • Voor de debiteuren WIL moet aan het einde van het jaar de waardering van deze debiteuren bepaald worden. WIL bepaalt met behulp van betalingsgedrag de percentages oninbaarheid. Dit levert een nadeel op van € 55.000.
 • Overige baten < € 75.000 € 13.000V.

Armoede

 • Overige baten < € 75.000 € 34.000V.

Sport & gezondheid € 23.000N
Overige baten < € 75.000 € 23.000N.

Programma 'Duurzame leefomgeving'

Verschil lasten: voordeel € 14.797.000 (33,4%)

Woningbouw € 70.000V

 • Het betreft hoofdzakelijk het restant van het budget van de stedenbouwkundige visie. Dit restant van circa € 70.000V (bestemmingsreserve Toekomstfonds) wordt samen met het budget van 2019 (€ 100.000) ingezet voor de Ruimtelijke Koers Houten.

Leefomgeving € 19.000V

 • Het voordeel op de lasten speelvoorzieningen (€ 30.000V) wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat de aanleg van de jeu de boules banen is vertraagd naar 2019.
 • Voor het grootste gedeelte wordt het voordeel op de lasten van groenvoorzieningen (€ 50.000V) veroorzaakt doordat er voor 2 projecten in het kader van reconstructie plantsoenen (Kamgras en Boogmuur) geen uitgaven zijn gedaan. Uitvoering van deze projecten vindt plaats in 2019.
 • Er heeft in 2018 meer onderhoud aan riolen en aan watergangen plaatsgevonden dan gepland, daarnaast zijn er ook meer kwijtscheldingen verleend dan vooraf was ingeschat (€ 61.000N). Tegenover dit nadeel op de lasten staat een hogere onttrekking uit de voorziening egalisatie tarief riool.

Ontwikkelingsvisie macroniveau (Grondexploitaties) € 13.538.000V

 • In de begroting en de jaarstukken wordt het resultaat uit de grondexploitaties budgetneutraal opgenomen. Dit gebeurt door een mutatie boekwaarde te verantwoorden. Dit levert bij de lasten in 2018 een voordeel op van € 6.801.000V(verlaging boekwaarde door minder kosten dan opbrengsten). De werkelijke uitgaven voor de grondexploitaties zijn € 6.737.000V lager dan geraamd doordat de verkopen achter zijn gebleven.

Gebiedsinrichting excl. Grondexploitaties € 288.000V

 • In 2018 is een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld voor een aantal projecten in het kader van de mobiliteitsverbetering eiland van Schalkwijk. Deze projecten hebben een langere doorlooptijd dan een begrotingsjaar € 148.000V. Dit resterende budget wordt via het Fonds Mobiliteitsverbetering Eiland van Schalkwijk meegenomen naar 2019 ter uitvoering van deze projecten.
 • De beschikbaar gestelde middelen van de 2e tranche voor de projecten in het buitengebied zijn jaar overschrijdend (€ 78.000V). Het restantbudget wordt via het Fonds Buitengebied meegenomen naar 2019 ter uitvoering van deze projecten.
 • Het optimaliseren van de bereikbaarheid van de forten en andere waterlinieobjecten op het Eiland van Schalkwijk betreft een fasering over meerdere jaren (€ 35.000V). Het restantbedrag blijft hiermee in de bestemmingsreserve Linieland en wordt in 2019 ingezet bij de verdere uitvoering van deze projecten.
 • Er bleek in werkelijkheid minder onderhoud aan het fort Honswijk (€ 27.000V) nodig dan vooraf geprognosticeerd. De totale raming voor 2018 was € 284.000 de werkelijke uitgaven waren € 257.000. Het restant wordt via de bestemmingsreserve Linieland meegenomen naar 2019.

Duurzaamheid & energietransitie € 12.000V

 • Aan het einde van het jaar vindt de afrekening van de AVU plaats op basis van de werkelijke hoeveelheden van de diverse afvalstromen. Er is in 2018 ook sprake geweest van hogere kwijtschelding dan vooraf was verwacht. Door het budgetneutrale karakter van de afvalstoffenheffing betekent dit dat het nadeel op de hogere kosten (€ 95.000N) in dit geval leidt tot een gelijke hogere onttrekking uit de Egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing. Bij de berekening van het tarief voor de afvalstoffenheffing in het kader van de begroting 2020 wordt de stand van deze voorziening betrokken.
 • De gemeente Houten is een aantal jaar penvoerder voor deze regionale projecten geweest. Met in gang van 1 januari 2019 wordt de gemeente Stichtse Vecht de penvoerder.Naast de specifieke bijdragen in de Algemene uitkering dragen alle deelnemende gemeente bij aan de uitvoering van deze opgaven. Bij de 2e bestuursrapportage is het resterende positieve saldo van deze regionale projecten per abuis in het gemeentelijke saldo terecht gekomen. Dit saldo moet worden overgedragen aan de gemeente Stichtse Vecht als nieuwe penvoerder en leidt tot een nadelig resultaat (€ 170.000N).
 • De combinatie van personele wisselingen en de bestuurswissel hebben ertoe geleid dat een aantal projecten pas in de loop van 2018 zijn gestart. Dit zijn bijvoorbeeld de start van de voorbereiding van het klimaatplan Houten 2019-2022, de bijdrage aan duurzaamheidsinitiatieven, laadpalen en procesbegeleiding 2e windmolenpark (€ 277.000V). Deze projecten zullen in 2019 verder worden uitgevoerd en projecten die in 2018 niet zijn uitgevoerd zijn doorgeschoven naar 2019. Het saldo van dit product blijft beschikbaar in het Toekomstfonds.

Saldo kostenplaatsen Ruimtelijke Ontwikkeling, Beheer Openbare Ruimte, Tractie, Gemeentewerf en steunposten € 604.000V

 • Tijdens het opstellen van de begroting 2018 worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de producten doorbelast. Als gevolg van de regels Besluit begroting en verantwoording(BBV) worden de kostenplaatsen bij de rekening op basis van de werkelijke kosten(salarissen en inhuur van derden) doorbelast aan de producten. Daarom is er geen saldo kostenplaatsen meer.

Overige lasten < € 75.000 € 266.000V

Verschil baten: nadeel € 12.998.000 (38,4%)

Leefomgeving € 87.000V

 • Het voordeel op de baten is voor het grootste deel ontstaan doordat het onderhoud van zandbakken van scholen over het jaar 2017 pas is gefactureerd in 2018 (€26.000V).
 • Tegenover het nadeel op de lasten riolen staat een hogere onttrekking uit de voorziening egalisatie tarief riool € 61.000V.

Ontwikkelingsvisie macroniveau (Grondexploitaties) € 13.538.000N

 • In de begroting en de jaarstukken wordt het resultaat uit de grondexploitaties budgetneutraal opgenomen. Dit gebeurt door een mutatie boekwaarde te verantwoorden. De grondverkopen bij zowel niet bedrijventerreinen € 11.410.000N als bedrijventerreinen € 2.128.000N lager. De verwachting is dat in 2018 gezien het aantal genomen opties, deze verkopen alsnog plaatsvinden.

Gebiedsinrichting excl. Grondexploitaties € 180.000V

 • In 2018 is de meeropbrengst leges omgevingsvergunningen hoger uitgevallen dan eerder geraamd (€ 180.000V) in de 2e bestuursrapportage. Dit is veroorzaakt door een aantal kleine aanvragen(55) en een grote aanvraag, zorgcomplex Loerik 6, die niet voorzien was in 2018 maar aan het einde van het jaar alsnog vergund is.

Duurzaamheid & energietransitie € 139.000V

 • Tegenover het nadeel op de lasten afval staat een hogere onttrekking uit de voorziening egalisatie tarief afvalstoffenheffing (€ 95.000V).
 • Dit voordeel van € 44.000 betreft de bijdrage van de gemeente Utrecht in de gemaakte kosten voor de energy-analyse U10.

Overige baten < € 75.000 € 134.000V

Programma Bereikbaar

Verschil lasten: voordeel € 2.057.000 (28,0%)

Autoverkeer € 380.000V

 • Het voordeel op de lasten van € 79.000 voor wegonderhoud wordt veroorzaakt door het saldo van een groot aantal positieve en negatieve afwijkingen op de verschillende projecten. Er zijn projecten waarbij er uiteindelijk meer asfalt nodig was dan vooraf voorzien (rondweg/De Staart) of waarbij ook een tussenlaag moest worden vervangen (Waalseweg). Daarnaast is er sprake geweest van ongepland maar onuitstelbaar meerwerk bij projecten en is er meer kleinschalig onderhoud uitgevoerd om de wegen veilig en doelmatig te onderhouden. Bij andere projecten bleek de tussenlaag uiteindelijk niet te hoeven worden vervangen (Ruitercamp/Mispelgaarde) of zijn projecten doorgeschoven naar 2019 (Klaprooshof/Weerwolfspad).
 • Het voordeel van € 301.000 op de lasten civieltechnische kunstwerken wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het doorschuiven van projecten naar 2019. Het onderhoud aan bruggen en wegen op de brandweerroutes is door prioriteitstelling doorgeschoven. Het onderhoud aan de brug Achterdijk is naar aanleiding van bezwaren van enkele boeren in de omgeving tegen de tonnagebeperking na de renovatie vertraagd doordat er eerst aanvullend onderzoek nodig is.

Fietsverkeer € 1.763.000V

 • De uitvoering van de aanleg van een aantal fietsstraten, waarvoor subsidie door de Provincie Utrecht beschikbaar wordt gesteld, is vertraagd naar 2019. Dat betekent dat enerzijds de kosten voor deze projecten niet zijn gemaakt, maar anderzijds dat ook de verwachte inkomsten uit subsidies niet zijn gerealiseerd. Er is vertraging bij de Beusichemseweg ontstaan doordat er opnieuw moet worden aanbesteed omdat de aannemer die het werk gegund was de planning niet kon halen. Bij de aanleg van fietsstraat het Oostrumsdijkje is vertraging ontstaan doordat er problemen zijn met de aankoop van de grond. Ook de aanleg van de fietsstraat Heemsteedseweg loopt vertraging op. Hierbij is sprake van een samenwerkingsverband met de gemeente Nieuwegein. Voor de uitvoering van de fietsstraat Lobbendijk is in het laatste kwartaal van 2018 de subsidie van de Provincie Utrecht reeds ontvangen. De uitvoering vindt plaats in 2019.

Saldo kostenplaatsen Beheer Openbare Ruimte € 67.000N

 • Tijdens het opstellen van de begroting 2018 worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de producten doorbelast. Als gevolg van de regels Besluit begroting en verantwoording(BBV) worden de kostenplaatsen bij de rekening op basis van de werkelijke kosten(salarissen en inhuur van derden) doorbelast aan de producten. Daarom is er geen saldo kostenplaatsen meer.

Overige lasten < € 75.000 € 19.000N

Verschil baten: nadeel € 695.000 (42,9%)

Autoverkeer € 171.000V

 • Het voordeel op de baten van € 171.000 wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt doordat kosten die gemaakt zijn voor de herinrichting van Het Rond zijn doorberekend aan de eigenaar van de winkels op het Rond. Deze opbrengst was niet geraamd.

Fietsverkeer € 934.000N

 • Door vertraging in het werk zijn de begrote subsidie van de provincie Utrecht nog niet ontvangen.

Overige baten < € 75.000 € 68.000V

Programma 'Veilige leefomgeving'

Verschil lasten: voordeel € 124.000 (3,3%)

Openbare orde en veiligheid € 46.000V
Vanuit de impulsmiddelen 2018 is € 64.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van het traject ondermijning. In de loop van 2018 is dit traject gestart, waardoor het budget pas gedeeltelijk is uitgegeven € 18.000 Dit levert een voordeel op van € 46.000V. Dit bedrag blijft via de bestemmingsreserve Organisatie-ontwikkeling beschikbaar.

Overige lasten < € 75.000 € 78.000V

Verschil baten: voordeel € 18.000 (1,4%)

Overige baten < € 75.000 € 18.000V

Programma 'Betrokken bij de samenleving'

Verschil lasten: voordeel € 355.000 (8,1%)

(Voormalig) bestuur € 180.000V

 • Er heeft in 2018 een veel lagere toevoeging aan de voorziening Wethouderspensioenen plaats gevonden. Oorzaak is dat bij de actuariële berekeningen van de pensioenreserves van de (toenmalige) wethouders met een hogere rekenrente +0,8% gewerkt wordt. De actuaris heeft de  grondslagen voor deze berekeningen gebaseerd op de hiervoor genoemde circulaire van het ministerie van BZK (€ 180.000V).

Saldo kostenplaats (Interne) Dienstverlening € 252.000V

 • Tijdens het opstellen van de begroting 2018 worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de producten doorbelast. Als gevolg van de regels Besluit begroting en verantwoording(BBV) worden de kostenplaatsen bij de rekening op basis van de werkelijke kosten(salarissen en inhuur van derden) doorbelast aan de producten. Daarom is er geen saldo kostenplaatsen meer.

Overige lasten < € 75.000 € 77.000N

Verschil baten: voordeel € 22.000 (2,4%)

Overige baten < € 75.000 € 22.000V

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Verschil lasten: voordeel € 1.083.000 (7,4%)

Algemene baten en lasten € 1.076.000V

 • Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de producten doorbelast. Als gevolg van de regels Besluit begroting en verantwoording (BBV) worden evenals in 2017 in 2018 de kosten voor salarissen en inhuur bij de rekening op basis van werkelijke kosten doorbelast aan de producten. Het totale resultaat op de verschillende kostenplaatsen voor salarissen en inhuur en de relatie met mutaties in de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling worden in de paragraaf Bedrijfsvoering integraal toegelicht (€ 1.519.000V).
 • Bij de ICT derden € 232.000N doordat de contract WIL per 1 mei 2018 afliep en dit in afwachting van een nieuw contract steeds stilzwijgend per maand verlengd wordt. Geen kosten maar ook geen opbrengsten geraamd vanaf 1 mei(zie ook baten).
 • Algemene baten en lasten € 211.000N doordat het voordeel op de BTW afval en riolen teruggegeven wordt aan deze producten door een storting in voorzieningen(€ 132.000N), vrijval stelpost Flankerend beleid (€ 22.000V), bijstorting op basis van herziening grondexploitaties februari 2019 in de voorziening verliesgevend complex Woningbouw Tuurdijk 't Goy (€ 47.000N), door de verwerking van de kosten werkzaamheden planeconoom inzake wet omgevingsvergunningen (€ 44.000N) en overige kleine posten (€ 10.000N). De post kosten werkzaamheden planeconoom wordt gedekt door een onttrekking uit een reserve.

Overige lasten < € 75.000 € 7.000V

Verschil baten: voordeel € 461.000 (0,7%)

Algemene baten en lasten € 444.000V

 • Dit voordeel wordt veroorzaakt door hogere terugontvangen BTW op leveranties derden Afval/riolen (€132.000V), Lagere voorziening dubieuze belastingdebiteuren BghU (€ 11.000V) en overige kleinere posten (€ 5.000V).
 • ICT derden € 244.000V(zie lasten).
 • Positief saldo overdrachten gronden derden € 52.000V. Dit saldo wordt gestort in de reserve BOR.

Overige baten < € 75.000 € 17.000V

Mutaties reserves alle programma's

Verschil lasten: nadeel € 2.138.000 (29,8%)

Storting bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang € 398.000N

 • In de decembercirculaire 2018 zijn door het Rijk middelen beschikbaar gesteld met omschrijving 'transformatiefonds Sociaal Domein jeugd'. Het Transformatiefonds is bedoeld om de transformatiebeweging te bevorderen en sluit aan bij het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd. De middelen die voor 2018 zijn toegekend (€ 398.000) zijn bestemd voor de regio Lekstroom. Omdat deze middelen pas in december 2018 zijn toegekend en er nog geen uitgaven gemaakt zijn, zijn ze gestort in deze reserve (€ 398.000N).

Storting bestemmingsreserve organisatieontwikkeling € 1.725.600N

 • Conform de met de raad afgesproken spelregels, waarbij de P-budgetten t/m 2019 tussen hekken zijn geplaatst, wordt het voordelig resultaat € 1.725.600 op salaris- en inhuurkosten 2018 gestort in deze reserve (€ 1.725.600N). Dit kan worden ingezet voor capaciteitsvraagstukken in 2019 en zijn ook geoormerkte (project)budgetten, welke door een gewijzigde fasering doorgeschoven worden naar 2019.

Overige stortingen < € 75.000 € 14.400N

Verschil baten: nadeel € 3.216.000 (21,1%)

Onttrekking bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang € 429.000N

 • Binnen het Programma Sociale Kracht zijn er in 2018 naast een aantal kleine, ook een aantal grote meerjarige projecten gestart (waaronder Houtense Werktafel en Sterke Buurten). Hoewel er in 2018 wel gestart is met deze projecten zal het financiële effect ten gevolge van de verbreding van de uitvoering zich vooral in 2019 voordoen. Deze uitgaven worden gedekt uit deze reserve. Doordat de werkelijke uitgaven lager zijn uitgevallen, is de onttrekking ook lager (€ 333.000N). De voordelen door de lagere uitgaven zijn voor het grootste gedeelte verantwoord onder de deelprogramma's 'Toegang en transformatie' en 'Inkomen'.
 • In de begroting voor het Sociaal Team was rekening gehouden met een onttrekking van € 550.000 uit de bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang. Doordat de werkelijke uitgaven 2018 lager zijn uitgevallen (zie voordeel van € 155.000 onder deelpro-gramma 'Toegang en transformatie' van dit programma), is de onttrekking ook € 155.000 lager dan begroot. Na een kleine afrekening die nog in 2019 zal plaatsvinden, kon het resterende bedrag vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo (€ 145.000). Per saldo heeft dus een onttrekking plaatsgevonden van € 540.000 (€ 10.000N).
 • In de maandelijkse begrotingswijziging van december 2018 zijn de restantmiddelen voor huishoudelijke hulp toelage in deze reserve gestort. Voor 2018 was een onttrekking begroot, maar die bleek niet nodig te zijn, waardoor op dit deelprogramma een nadeel van € 87.000 is ontstaan.
 • Overige verschillen tellen op tot € 1.000V.

Onttrekking bestemmingsreserve WWB-werkdeel € 64.000N

 • Ten behoeve van het verwachte tekort 2018 op het programma Werk (WIL) is een budget opgenomen van € 111.000 in de 2e bestuursrapportage 2018. De werkelijke uitgaven zijn lager uitgevallen (€ 87.000). Doordat de WIL het lokaal handgeld 2018 teruggeeft aan de individuele gemeente € 23.000 is er een lagere onttrekking uit deze reserve nodig was (€ 64.000N).

Onttrekking bestemmingsreserves Beheer Openbare ruimte (BOR) en Initieel onderhoud openbare ruimte (€ 1.598.000N)

 • Lagere onttrekkingen uit deze reserves door lagere kosten voor:
  • Fietsstraat Heemsteedseweg (€ 590.000N)
  • Omgevingsvisie (€ 143.000N)
  • Stedenbouwkundige visie (€ 100.000N)
  • Programma Duurzaam 2018 (€ 111.000N)
  • Fonds buitengebied 2e tranche (€ 78.000N)
  • Diverse projecten (€ 80.000N)
 • Daarnaast heeft er voor € 496.000N een verschuiving plaatsgevonden met onttrekkingen uit het programma Goede Bereikbaarheid.

Onttrekking bestemmingsreserves Beheer Openbare ruimte (BOR) € 759.000N

 • Door de genoemde vertragingen in de uitvoer van projecten voor onderhoud aan wegen en bruggen en de aanleg van fietsstraten, is ook de onttrekking uit deze reserve lager dan begroot. Dit leidt tot een nadeel op de inkomsten.

Onttrekking bestemmingsreserve organisatieontwikkeling € 339.000N

 • Er zijn bijna geen kosten programma Organisatieontwikkeling 2018-2022; frictiebudget ten behoeve van structuur en sturing en werkbudget ten behoeve van communicatie /inspiratie/teamontwikkeling geweest. Daarom een onttrekking uit reserve organisatieontwikkeling niet nodig (€ 214.000N). Lagere kosten tijdelijke (2018) versterking formatie/ informatiebeleid (€ 107.000N), gevolg lagere onttrekking reserve en diverse projecten uit perspectiefnota 2018 niet nodig gebleken (€ 35.000N door geen onttrekking).

Onttrekking Concernweerstandsvermogen grondexploitaties € 47.000V

 • De bijstorting voorziening verliesgevend complex Woningbouw Tuurdijk 't Goy (€ 47.000V),  basis herziening grondexploitaties maart 2019, wordt ten laste van deze reserve gebracht.

Overige stortingen < € 75.000 € 74.000N

ga terug