Jaarrekening 2018

Paragraaf Verbonden partijen

Paragraaf Verbonden partijen en U10

Inleiding

Deze paragraaf gaat over verbonden partijen. De gemeente kan in principe zelf bepalen hoe een bepaalde taak wordt uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld door uitvoering in eigen hand of de uitvoering met een aantal andere gemeenten of partijen gezamenlijk in o.a. Gemeenschappelijke regelingen.
Dit zijn partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft én waarin zij een financieel belang heeft (art. 1 BBV). Het gaat dus om derde partijen, waarin de gemeente zeggenschap heeft door vertegenwoordiging in het bestuur en/of stemrecht en waaraan voor de gemeente een financieel risico is verbonden, als die partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt. Het ontstaan van verbonden partijen komt altijd voort uit het publieke belang.

Het is voor de raad van belang dat de relatie tussen de verbonden partij en het publieke belang, zoals weergegeven in de programma’s, op hoofdlijnen wordt aangegeven. Daaruit moet blijken dat de doelstellingen van de verbonden partijen nog steeds corresponderen met die van de gemeente en dat de doelstellingen van de gemeente via de verbonden partijen gerealiseerd worden of kunnen worden. Daarbij hoort ook het inzichtelijk maken en houden van het budgettaire beslag en de financiële risico’s voor de gemeente die voortvloeien uit de participatie met de verbonden partij. Het beleid is gericht op een volledige en tijdige informatievoorziening en beheersing met betrekking tot de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen bij verbonden partijen.

Deze paragraaf geeft inzicht in:

  • De visie op verbonden partijen, in relatie tot de doelstellingen van de gemeente Houten;
  • De ontwikkelingen en beleidsvoornemens over de verbonden partij;
  • Het bestuurlijk en financieel belang in de verbonden partij.

De bedragen die genoemd worden bij het eigen en vreemd vermogen 2017, het financieel resultaat 2017, financieel resultaat 2017 zijn overgenomen uit de paragraaf verbonden partijen in de begroting 2019. Indien de (concept) jaarstukken 2018 van de verbonden partij aangeleverd zijn, zijn deze verwerkt in deze paragraaf.
Verbonden partijen zijn wettelijk verplicht voor 15 april 2019 de jaarstukken op te leveren. Mogelijk dat hierdoor de financiële gegevens in deze paragraaf nog wijzigen. Indien dit het geval is wordt de raad, evenals vorig jaar, voor de bestuurlijke behandeling van de jaarstukken hierover geïnformeerd.

De aan de gemeente Houten verbonden partijen zijn te onderscheiden in drie hoofdvormen:

  • Gemeenschappelijke regelingen;
  • Vennootschap (BV, NV);
  • Overige samenwerkingsverbanden.
ga terug