Jaarrekening 2018

Programma Veilige leefomgeving

Programma in vogelvlucht

Inleiding

Mensen wonen, leven en werken het liefst in een veilige omgeving. Het gaat daarbij om zaken als (georganiseerde) criminaliteit, verkeersveiligheid, brandveiligheid en het adequaat voorbereid zijn op een crisis. De waardering voor het veiligheidsniveau in de gemeente is hoog en dat willen we graag zo houden. De structurele, integrale aanpak op diverse veiligheidsthema's werpt zijn vruchten af.

Behaalde maatschappelijke doelen

Gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen)

We zien de landelijke trend dat de geregistreerde criminaliteit afneemt, terug in onze lokale cijfers. De inwoners van Houten zijn steeds minder vaak slachtoffer van 'klassieke' criminaliteit en inwoners voelen zich veiliger in de eigen buurt en op Het Rond. Er zijn echter ook vormen van criminaliteit die minder zichtbaar zijn, zoals de criminaliteit die online plaatsvindt en de ondermijnende criminaliteit. Een belangrijk speerpunt in het afgelopen jaar was dan ook de intensivering van de aanpak van de (onzichtbare) ondermijnende criminaliteit. We proberen als gemeente zicht te krijgen op dit fenomeen en daar waar mogelijk een barrière op te werpen. Als middel hiertoe is in 2018 gestart met het project Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied.

Ook op het vlak van de fysieke veiligheid is vooruitgang geboekt op het thema brandveiligheid bij kleine ondernemers. In lijn met de wens van de gemeenteraad is er een portal Brandveilig Ondernemen ontwikkeld. Dit digitale middel stelt kleine ondernemers in staat om zelf een controle toe te passen op hun bedrijfspand. Vervolgens ontvangt de ondernemer een advies op maat. De gemeente Houten is de eerste gemeente die op deze manier de brandveiligheid bij kleine ondernemers bevordert. Ook is brandveiligheid meer ingebed in het reguliere werk van professionals en vrijwilligers. Zij staan in contact met inwoners met een verminderde zelfredzaamheid die tegenwoordig langer zelfstandig blijven wonen.

Niet gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen)

Het terugdringen van de autokraken lukt de laatste jaren goed al is de raming voor 2018 net niet gehaald. Helaas worden nog steeds teveel inwoners en ook bezoekers van onze gemeente slachtoffer van deze hardnekkige vorm van criminaliteit. Uit de politiecijfers blijkt dat met name de bezoekers van de Expo worden getroffen. De bezoekers van de Expo laten relatief vaak waardevolle spullen in hun auto liggen en dat weten de autokrakers ook. Ondanks extra waarschuwingen zien we nog niet de gewenste afname van dit type delict en blijft dit een aandachtspunt.

Prestaties

In de begroting zijn diverse prestatie-indicatoren opgenomen. Onderstaand wordt schematisch weergegeven welk percentage van de geplande kwalitatieve prestatie-indicatoren is gerealiseerd.

Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt is 87% gerealiseerd. De belangrijkste resultaten worden hieronder nader toegelicht.

Gerealiseerde prestaties

De meeste prestaties voor 2018 zijn behaald. Opvallende prestaties betreffen het opleveren van de unieke portal brandveilig ondernemen, het toegenomen aantal deelnemers aan Burgernet en de intensivering van de aanpak van de (onzichtbare) ondermijnende criminaliteit.

Op het gebied van verkeersveiligheid zijn diverse onderwerpen de revue gepasseerd. In 2018 is de fietsverlichtingsactie na een aantal jaren te hebben stilgelegen opnieuw uitgevoerd. Ook zijn er acties ondernomen om het gedrag van verkeersdeelnemers op specifieke locaties in de openbare ruimte positief te beïnvloeden. Daarnaast is er een goede samenwerking met de politie in verband met de handhaving van snelheid, negeren van rood licht, en gordel-, alcohol-, en helmgebruik. Tenslotte is de kwaliteit van de ongevallenregistratie door ViaStat aanzienlijk verbeterd. De verwachting is dat vanaf 2019 een analyse van de ongevallengegevens duidelijk inzicht geeft in de verkeersveiligheid in Houten.

Verder is in het landelijk Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 opgenomen dat gemeenten moeten nadenken over een 'waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting' om de gevolgen bij een overstroming te beperken. In februari 2018 heeft de gemeente Houten, samen met de Utrechtse waterschappen, de VRU, de provincie Utrecht en een groot aantal andere gemeenten, de regionale intentieverklaring Meerlaagsveiligheid ondertekend. De ondertekening vormt het startpunt voor de regionale samenwerking voor het beperken van de gevolgen van overstroming.

Niet gerealiseerde prestaties

Het aantal PV's / staande houdingen is lager dan geraamd. Dit komt mede door het ontbreken van bebording op het Rond en daardoor zijn er daar geen bekeuringen en boetes uitgedeeld. Overigens wordt de bebording begin 2019 op orde gebracht.

De verkeerskundige reconstructie van de Beusichemseweg in de kern van 't Goy is niet gerealiseerd in 2018. Na gunning van de aanbesteding bleek dat de aannemer niet aan de opdracht kon voldoen. De overeenkomst met de aannemer is ontbonden en nu moet het project opnieuw aanbesteed worden.

Hoe hebben de gerealiseerde prestaties bijgedragen aan de beoogde maatschappelijke effecten?

De integrale inzet op het terugdringen van criminaliteit, de versterking van de aanpak op het gebied van zorg en veiligheid, het verhogen van de fysieke veiligheid en een goede voorbereide adequate crisisbeheersingsorganisatie dragen allemaal bij aan de doelstelling dat inwoners van Houten het liefst wonen, leven en werken in een veilige omgeving. Zo is het aantal woninginbraken afgenomen en voelen inwoners zich veiliger in de eigen buurt en op het Rond.

Lasten

Begroot € 3.726.795
Gerealiseerd € 3.602.927
Afwijking € 123.868
ga terug