Jaarrekening 2018

Programma Goede bereikbaarheid

Programma in vogelvlucht

Inleiding

Houten ligt prachtig centraal in Nederland en is onlosmakelijk verbonden met de populaire en economisch sterke Utrechtse regio. De keerzijde is dat de regio onder druk staat op het gebied van bereikbaarheid.
We streven naar een optimale bereikbaarheid van de gemeente Houten (en de regio) per auto, het openbaar vervoer en met de fiets. Ook is een goede bereikbaarheid binnen de gemeente belangrijk. Bij onze werkzaamheden zoeken we continu naar een goede balans tussen bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid.
De bereikbaarheid van Houten wordt voor een belangrijk deel bepaald door externe infrastructuurbeheerders, zoals de provincie en het Rijk. Om de gemeentelijke belangen onder de aandacht te houden is overleg met onze partners van strategisch belang.
We kunnen stellen dat de infrastructuur in en rond Houten goed functioneert en dat daardoor de bereikbaarheid goed is.

Behaalde maatschappelijke doelen

Gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen)

Er is sprake van een betrouwbare en acceptabele reistijd op de ontsluitingswegen en de Rondweg van Houten. De reistijd in de spits naar de A27 - vanaf de Koppeling (rotonde De Molen) via de Rondweg - is nog steeds acceptabel. De reistijd is het afgelopen jaar wel met een halve minuut toegenomen naar in totaal 7 minuten maar dat was ook de verwachting vanwege de aantrekkende economie.
De weginfrastructuur in de gemeente voorziet in de behoefte van de gebruikers, mede door een adequaat beheer. Over het algemeen zijn de inwoners ook tevreden over de parkeergelegenheid. De tevredenheid van de inwoners over het fietsnetwerk in Houten is op het bestaande hoge niveau (98%!) gehandhaafd. In 2018 is Houten zelfs uitgeroepen tot fietsstad van Nederland.  
Het totaal aantal buspassagiers in de gemeente is in 2018 verder toegenomen. De tevredenheid van inwoners over het busvervoer naar plaatsen buiten Houten is daarbij min of meer gelijk gebleven. Ook heeft de verhoging van de frequentie van het aantal treinen in het afgelopen jaar naar 6 treinen per uur het gebruik van de trein gestimuleerd.

Niet gerealiseerde maatschappelijke effecten (subdoelen)

De maatschappelijke effecten waren in 2018 in lijn met de voorgenomen ambities/prognoses.

Prestaties

In de begroting zijn diverse prestatie-indicatoren opgenomen. Onderstaand wordt schematisch weergegeven welk percentage van de geplande kwalitatieve prestatie-indicatoren is gerealiseerd.

Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt is 50 % gerealiseerd. De belangrijkste resultaten worden hieronder nader toegelicht.

Gerealiseerde prestaties

  • De bestuursovereenkomsten met Rijkswaterstaat voor de aanleg van de ring Utrecht (A27/A12), de verbreding van de A27 en de aanleg van een fietsbrug  over de Lek zijn uitgewerkt.
  • Er is een voorlichtingscampagne geweest voor de nieuwe buslijnen naar Vianen en Zeist.

Niet gerealiseerde prestaties

  • Enkele herinrichtingsprojecten konden nog niet worden uitgevoerd (fietsverbinding Oostrumsdijkje, fietsstraat Koppeldijk/Heemsteedseweg/Overeindseweg en Beusichemseweg in de kern ‘t Goy).

Hoe hebben de gerealiseerde prestaties bijgedragen aan de beoogde maatschappelijke effecten?

Bij de projecten A27/A12 Ring Utrecht en verbreding A27 Houten – Hooipolder (waarvoor overeenkomsten zijn afgesloten) zijn wij continu bezig om de belangen van Houten actief in te brengen om op deze wijze o.a. de bereikbaarheid en leefbaarheid van Houten te vergroten.

Lasten

Begroot € 7.364.863
Gerealiseerd € 5.308.163
Afwijking € 2.056.700
ga terug