Jaarrekening 2018

Programma Duurzame leefomgeving

Verschillenanalyse deelprogramma Programmabrede kosten

Deelprogramma

Programmabrede kosten

Het deelprogramma heeft een

negatief

saldo van

€ 993.960

en wordt veroorzaakt door:

Producten

Lasten

Baten

02.99.01

Programma Duurzaam programmabrede kosten

€ 604.486

V

€ 0

02.99.02

Programma Duurzaam mutaties reserves

€ 0

€ 1.598.446

N

TOTAAL

€ 604.486

V

€ 1.598.446

N

SALDO

€ 993.960

N

02.99.01 Programma 'Duurzame leefomgeving' Programmabrede kosten (€ 604.000 V)
Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de producten doorbelast. Als gevolg van nieuwe regels Besluit begroting en verantwoording (BBV) worden de kostenplaatsen bij de rekening op basis van de werkelijke kosten (salarissen en inhuur van derden) doorbelast aan de producten. Daarom is er geen saldo kostenplaatsen meer.

02.99.02 Programma  'Duurzame leefomgeving' mutaties reserves Baten (€ 1.598.000 N)

Het nadeel op de mutaties van de reserves van het programma 'Duurzame leefomgeving' heeft verschillende oorzaken:
Lagere onttrekkingen uit reserves door lagere kosten voor:

  • Fietsstraat Heemsteedseweg (€ 590.000 N)
  • Omgevingsvisie (€ 143.000 N)
  • Stedebouwkundige visie (€ 100.000 N)
  • Programma Duurzaam 2018 (€ 111.000 N)
  • Fonds buitengebied 2e tranche (€ 78.000 N)
  • Diverse projecten (€ 80.000 N)

Daarnaast heeft er voor € 496.000N een verschuiving plaatsgevonden met onttrekkingen uit programma 3 Goede Bereikbaarheid.

ga terug