Jaarrekening 2018

Overzicht van beoogde structurele dotaties en onttrekkingen aan reserves

(Deel) programma

Omschrijving

Werkelijk2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Lasten(Dotaties)

2. Programma Duurzame leefomgeving

Programmabrede kosten

- Jaarlijkse storting in bestemmingsreserve archeologiebeleid

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Totaal Programma Duurzame leefomgeving

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Totaal lasten(dotaties)

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Baten(Onttrekkingen)

1. Programma Samen leven

Programmabrede kosten

- Jaarlijkse bijdrage in lasten afschrijvingskosten Theater uit bestemmingsreserve afschrijving extra krediet Cultuurcentrum

29.375

29.375

29.375

29.375

29.375

Totaal Programma Samen leven

29.375

29.375

29.375

29.375

29.375

2. Programma Duurzame leefomgeving

Programmabrede kosten

- Jaarlijkse bijdrage in de kapitaallasten krediet vervangen masten en armaturen openbare verlichting 2014

14.736

14.578

14.419

14.260

14.102

- Bijdrage rente overdracht grond naar algemene dienst t t.b.v. tijdelijke woningen aan de Hoge Schaft

8.370

8.370

8.370

8.370

8.370

Totaal Programma Duurzame leefomgeving

23.106

22.948

22.789

22.630

22.472

3. Programma Goede bereikbaarheid

Programmabrede kosten

- Jaarlijkse bijdrage in onderhoudskosten geluidsschermen uit bestemmingsreserve initieel onderhoud openbare ruimte

2.750

2.750

2.750

Totaal Programma Goede bereikbaarheid

2.750

2.750

2.750

0

0

Totaal baten(onttrekkingen)

55.231

55.073

54.914

52.005

51.847

Totaal baten(onttrekkingen) en lasten(dotaties)

40.231

40.073

39.914

37.005

36.847

ga terug