Jaarrekening 2018

Programma Goede bereikbaarheid

Verschillenanalyse deelprogramma Programmabrede kosten

Deelprogramma

Programmabrede kosten

Het deelprogramma heeft een

negatief

saldo van

€ 825.697

en wordt veroorzaakt door:

Producten

Lasten

Baten

03.99.01

Programma Bereikbaar programmabrede kosten

€ 66.447

N

€ 0

03.99.02

Programma Bereikbaar mutaties reserves

€ 0

€ 759.250

N

TOTAAL

€ 66.447

N

€ 759.250

N

SALDO

€ 825.697

N

03.99.02 Programma Bereikbaar mutaties reserves € 759.000 N
Door de genoemde vertragingen in de uitvoer van projecten voor onderhoud aan wegen en bruggen en de aanleg van fietsstraten, is ook de onttrekking uit de Bestemmingsreserve Beheer Openbare Ruimte lager dan begroot. Dit leidt tot een nadeel op de inkomsten.

ga terug