Jaarrekening 2018

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Wat heeft het gekost?

 Wat heeft het gekost?

Deelprogramma's

Rekening
2017
Primitieve begroting
2018
Begroting na wijziging
2018

Rekening
2018


Verschil begroting na wijziging vs rekening 2018

Programma A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

lasten

A1

Lokale heffingen

632.690

620.724

620.724

621.167

-443

A2

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

99.440

43.440

43.440

A3

Overhead

10.887.497

11.381.356

11.738.978

11.760.921

-21.943

A4

Saldo financieringsfunctie

-442.088

189.911

-88.398

-75.337

-13.061

A6

Overige baten en lasten

3.045.141

1.578.619

2.569.561

1.183.631

1.385.930

A7

Onvoorzien

61.251

A8

Mutaties reserves

1.970.606

929.849

4.013.682

5.731.162

-1.717.480

Totaal lasten

16.093.845

14.861.150

18.897.987

19.221.544

-323.557

baten

A1

Lokale heffingen

12.289.165

12.294.579

12.629.579

12.774.224

144.645

A2

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

50.525.449

53.604.337

54.793.428

54.600.540

-192.888

A3

Overhead

250.439

181.411

221.728

278.399

56.671

A4

Saldo financieringsfunctie

113.468

107.251

10.000

18.299

8.299

A6

Overige baten en lasten

2.639.080

1.242.491

2.818.924

3.263.360

444.436

A7

Onvoorzien

A8

Mutaties reserves

3.553.593

2.698.256

5.890.762

5.559.747

-331.015

Totaal baten

69.371.193

70.128.325

76.364.421

76.494.569

130.148

Saldo A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

-53.277.348

-55.267.175

-57.466.434

-57.273.025

-193.409

Verschillen vanaf  € 75.000 op deelprogrammaniveau worden toegelicht. De lasten en baten worden voor deze vergelijking niet gesaldeerd. Voor dit programma is de volgende financiële toelichting van toepassing.

Verschillenanalyse deelprogramma's