Jaarrekening 2018

Programma Betrokken bij de samenleving

Deelprogramma Politiek en bestuur

Wat willen we bereiken?

In 2017 heeft de raad de visie communicatie en participatie 2017-2021 ‘Communicatie is van ons allemaal’ vastgesteld. Nu werken we hard aan de uitvoering daarvan. De focus ligt in 2018 en 2019 op de uitdagingen ‘Bouwen aan vertrouwen’,  ‘Kiezen voor dialoog’ en ‘Leren omgaan met sociale media’. Concreet betekent dit dat we inzetten op burgerparticipatie en het verbinden en faciliteren van initiatieven in de Houtense samenleving. Daarnaast gaan we het verhaal van Houten vertellen en zal er sprake zijn van een intensievere activiteit op de sociale media. Tot slot zullen we een sociaal intranet opzetten met de intentie dit op termijn uit te breiden naar een digitaal sociaal netwerk waarop ook partners en inwoners kunnen participeren. Deze inzet is noodzakelijk omdat de communicatie- en participatievraagstukken uit  programma’s en projecten (zoals sociale kracht, ruimte, duurzaamheid,  dienstverlening) in een netwerksamenleving steeds complexer worden en de dynamiek van informatiestromen toeneemt.
Door steeds de dialoog met en tussen betrokken partijen te stimuleren en te faciliteren willen wij werken aan vruchtbare interacties die bijdragen aan de samenleving. In het kader van bestuurlijke vernieuwing en als uitvloeisel van de Toekomstvisie Proeftuin Houten 2025 hebben we de afgelopen jaren uitgebreid geëxperimenteerd met inwonersberaden. Het op deze wijze verkennen en bespreken van belangrijke Houtense vraagstukken is positief geëvalueerd en gaan wij structureel voortzetten. Dit geldt eveneens voor de diverse doelgroep gerichte activiteiten die de griffie organiseert om de inwoners nauwer te betrekken bij de activiteiten van de raad. Verder zal er eind 2017/begin 2018 uiteraard veel aandacht zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 met daarbij speciale aandacht voor jongeren. Tot slot zullen we in 2018 een toekomstbestendig digitaal bestuurlijk informatie systeem invoeren.

Doelstellingen