Jaarrekening 2018

Programma Samen leven

Deelprogramma Sport & gezondheid

Wat willen we bereiken?

Transformatierichting: Het doel zijn (mentaal) vitale-, zelfredzame- en sportieve inwoners die in staat zijn om om te gaan met de emotionele en sociale uitdagingen van het leven en om zoveel mogelijk de eigen regie te voeren. De (mentaal) vitale, zelfredzame- en sportieve samenleving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, sportverenigingen, zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente.

Het is belangrijk dat Houtenaren zich bewust worden van de eigen invloed die zij hebben op hun gezondheid en daarnaar handelen. Van kinderen kun je niet verwachten dat ze zich al bewust zijn van hun gezondheid, maar werken we toe naar het ‘onbewust bekwaam’ worden.  Het stimuleren van een gezonde leefstijl - bewegen, gezond eten,  minder alcohol drinken et cetera-  en sociale vaardigheden vormen de basis en hiermee werken we preventief aan een (mentaal) gezonde samenleving. Er zal meer geïnvesteerd worden in het signaleren en ondersteunen van inwoners die minder (mentaal) vitaal, zelfredzaam of sportief zijn zodat zij sneller de ondersteuning krijgen die nodig is. Dat kan bijvoorbeeld door het verbeteren van de samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties en het stimuleren van ‘omzien naar elkaar’ in de Houtense buurten. In het kader van het belang van de dementievriendelijke gemeenschap neemt Houten deel aan het project DuurSaam Houten. Dit project is geïnitieerd door Zorg in Houten waarbij de partners zich samen sterk maken voor de integrale ondersteuning en zorg voor (kwetsbare) ouderen.

Voor inwoners realiseren we dicht bij huis een algemeen toegankelijk preventief aanbod gericht op bevordering van een gezonde leefstijl (‘Voorkomen is beter….). Ook richten we ons op preventieprogramma’s ter versterking van opvoedvaardigheden en om sociale problemen te voorkomen. Een stevigere verbinding tussen sport, welzijn en zorg ligt hierbij aan de basis waarbij het effect moet liggen in meer sociale binding, maatschappelijke participatie en integratie. Dit past binnen de doelstelling van het programma Sociale Kracht 'Iedereen doet mee'.

Sport en bewegen is toegankelijk voor iedereen en draagt bij aan de positieve gezondheid, leefbaarheid en sociale samenhang tussen Houtense inwoners. We verleiden inwoners om te bewegen, bij verenigingen en in de openbare ruimte. We bevorderen het multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties en sportkantines en faciliteren toekomstbestendige en duurzame sportverenigingen, die de verbinding met het maatschappelijk veld willen aangaan. De maatschappelijke initiatieven die er zijn bij de sportverenigingen verbreden we in 2018. Als gemeente hebben we hierbij vooral een ondersteunende rol.

Om onze inwoners met een beperking ook de mogelijkheden te bieden om te bewegen en te sporten doen we mee met het Programma Grenzeloos Actief. Het landelijke programma richt zich op het realiseren van een dekkende structuur en passend sport- en beweegaanbod. Een goede samenwerking tussen lokale en regionale partijen is hierbij van groot belang.
Samen met enkele regiogemeenten dienen we een aanvraag in.

In de sportvisie constateerden we dat het spelen op topsportniveau eisen met zich mee brengt aan bijvoorbeeld de accommodatie. In 2017/2018 vinden er opnieuw gesprekken plaats over topsport.

De capaciteit en kwaliteit van de huidige sportaccommodaties blijven we in 2018 monitoren op basis van het uitgangspunt 'verantwoorde sportmogelijkheden'. Vooralsnog doen we geen nieuwe investeringen in nieuwe of uitbreiding van sportaccommodaties. De sporthal Weteringhoek komt per 1 januari 2018 weer in beheer van de gemeente. De aanbesteding van het zwembad vindt nog in 2017 plaats.

Doelstellingen