Jaarrekening 2018

Programma Samen leven

Deelprogramma Jeugd en onderwijs

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling van dit deelprogramma is:

Kinderen en jongeren in Houten groeien op in een stimulerende, gezonde en veilige omgeving tot zelfredzame en verantwoordelijke inwoners. Ze ontwikkelen hun talenten, doen mee naar vermogen en hebben een gezonde leefstijl, waardoor problemen later voorkomen kunnen worden. En er is passende hulp en bescherming beschikbaar als dat echt nodig is.

Transformatierichting: In de gemeente Houten heerst een positief opvoedklimaat. Niet onnodig problematiseren, diagnosticeren of hulp in het medische circuit zoeken zijn de uitgangspunten in het kijken naar opvoeden en opgroeien. Jeugdigen krijgen de ruimte om zich op alle fronten te kunnen ontwikkelen. Er is extra aandacht voor gezond leven, eten en bewegen. Er wordt preventief ingezet op het voorkomen van problemen. Leefwerelden van jeugdigen worden verbonden, waardoor alle jeugdigen worden gezien en het snel en vroegtijdig wordt gesignaleerd als een jeugdige afwijkend gedrag, moeilijkheden of een vertraging in de ontwikkeling laat zien. Hierop wordt adequaat gereageerd, waarbij stap één het betrekken van ouders is. Als een jeugdige onveilig is of hier twijfel over bestaat weet iedereen in de gemeente Houten wat er moet gebeuren.  
Daarbij heeft ieder kind recht op onderwijs. Onderwijs vervult een belangrijke functie in de ontwikkeling van (jonge) mensen en vormt daarmee een belangrijke investering in de toekomst van Houten. Voor een optimale ontwikkeling is het uitgangspunt dat elke leerling passend onderwijs krijgt (zo veel mogelijk binnen het reguliere onderwijs). (Beleidskader jeugd en onderwijs 2016 - 2018).

Hoofdpunten: Eigen kracht/zelfredzaamheid/sterke samenleving, één huishouden, één plan, één contactpersoon, Preventie, Snel passende hulp, Vroegsignalering, Afspraken (passend) onderwijs en jeugdzorg/gemeente, Veiligheid.

Doelstellingen