Jaarrekening 2018

Programma Samen leven

Doelstelling 3: De veiligheidsketen voor de jeugd is zo laagdrempelig mogelijk, maar zo zwaar als nodig georganiseerd

Doelstelling 3

De veiligheidsketen voor de jeugd is zo laagdrempelig mogelijk, maar zo zwaar als nodig georganiseerd.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

Realisatie

2015

2016

2017

2018

3.1

Jongeren met een delict voor de rechter % (12 t/m 21 jarigen (BBV)

WSJG

0,78%

X

nnb

0,75%

nnb

3.2

Verwijzingen Halt: aantal per 10.000 jongeren 12 - 17 jaar (BBV)

Bureau Halt / WSJG

69,9

82,4

108

80

nnb

Betrokkenheid verbonden partijen
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

  • De gemeente vervult haar rol door het onderwerp Veiligheid en het gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de Verwijsindex steeds meer voor het voetlicht te brengen door intensieve samenwerking door onder andere het Sociaal Team en leerplicht met scholen. Het aantal registraties/ matches neemt toe. Steeds meer professionals/organisaties maken gebruik van de Verwijsindex, wat professionals de gelegenheid geeft om (met toestemming van ouders) informatie uit te wisselen en hulp op elkaar af te stemmen.
  • In 2018 vonden er domeinoverstijgende trainingen aandachtsfunctionaris veiligheid plaats en werden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten was er aandacht voor actuele thema’s en werd er casuïstiek geoefend. Centraal stond het leren van elkaar, met aandacht voor de verschillende rollen en de meest optimale samenwerking.
  • In de bestuurlijke overlegtafel SAVE-Veilig Thuis- Regiovisie is besloten om de regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling regio Utrecht te actualiseren en de regionale vertaling van het landelijk Actieplan “Geweld hoort nergens Thuis” hierin te integreren, zoveel mogelijk in samenhang met het landelijke programma “Zorg voor jeugd”.  Dit proces is in 2018 voorbereid en uitvoering start per 2019.
  • In 2018 is het Sociaal Team met integrale teams gaan werken (teams jeugd én volwassenen). De focus op veiligheid wordt vanuit de medewerkers jeugd gedeeld met de medewerkers die zich richten op volwassenen. De expertise rondom de ‘kindcheck’ is goed aanwezig in de lokale teams: bij contacten met volwassen cliënten wordt nagegaan of er kinderen in het gezin zijn en ingeschat of zij veilig zijn. Zo mogelijk brengen de zorgprofessionals de kennis en expertise rondom de kindcheck ook over op hulpverleners in de volwassenzorg/huisartsen waarmee wordt samengewerkt.
  • Het afstemmingsoverleg Jeugd en Veiligheid heeft in 2018 structureel plaatsgevonden. Indien nodig wordt de lokaal persoonsgerichte aanpak hierbij betrokken. Daarnaast vonden er in 2018 integrale beleidsoverleggen Veiligheid plaats met de burgemeester.
  • In 2018 is door zes Utrechtse regio’s en 2 centrumgemeenten gestart met een pilot op het gebied van Multidisciplinaire aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, met deelname van GGZ-partners. Ten behoeve van een multidisciplinaire aanpak Acuut (Gevaarlijk) is geïnvesteerd in het kennen van elkaar en elkaars werkwijzen. Hierdoor zijn er korte lijnen ontstaan en weten professionals elkaar beter te vinden in casuïstiek. Met het oog op een multidisciplinaire aanpak Structureel (Onveilig) hebben diverse experts vanuit straf, zorg en sociaal domein wekelijks complexe casuïstiek besproken. De besprekingen leiden tot een eigen domein overstijgende visie en samenwerking op veiligheid. In 2019 willen de betrokken partners doorgaan met het ontwikkelproces en het verstevigen van de reeds behaalde resultaten.
  • Er zijn ketenafspraken gemaakt rondom nazorg na residentiële plaatsingen van jeugdigen. In het kader van trajectberaad is er voor dit protocol contact met de Raad voor de kinderbescherming.

Prestatie-indicatoren

Doel

Omschrijving prestatie 2018

Voortgang

Toelichting

3

3

In 2018 heeft nog niet iedere school daadwerkelijk een opgeleide aandachtsfunctionaris in huis. In de vernieuwde aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling voor het onderwijs (2019) wordt geadviseerd om het aanstellen van een aandachtsfunctionaris verplicht te stellen. Dit is een verantwoordelijkheid van de scholen zelf.  De gemeente vervult haar rol door het onderwerp Veiligheid en het gebruik van de meldcode en de Verwijsindex steeds meer voor het voetlicht te brengen door intensieve samenwerking door onder andere Sociaal Team en leerplicht met scholen. In 2019 worden de trainingen aandachtsfunctionaris veiligheid gecontinueerd, zodat alle scholen de mogelijkheid krijgen om iemand hiervoor op te leiden.

Elke school heeft een aandachtsfunctionaris Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

3

3

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Dit stappenmodel wordt ook in Houten toegepast. Iedere organisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een eigen meldcode met daarin 5 stappen. Iedere organisatie is wettelijk verplicht om deze 5 stappen in haar meldcode op te nemen. In 2019 wordt per beroepsgroep een afwegingskader toegevoegd. Elke beroepsgroep is zelf verantwoordelijk voor het implementeren van dit kader.

Implementatie van het nieuwe landelijke 5-stappenmodel.

3

3

De gemeente ondersteunt en faciliteert om de samenwerking in de keten rondom veiligheid te verduidelijken en te versterken. Hiertoe vinden domeinoverstijgende trainingen aandachtsfunctionaris veiligheid plaats en worden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Twee keer per jaar komen de aandachtsfunctionarissen bij elkaar om zo de samenwerking te stimuleren en afspraken te maken.

De gemeente stelt in samenwerking met scholen en hulpverleningsinstanties een overzicht op om te komen tot een verdeling van rollen en verantwoordelijkheden die een ieder heeft in de veiligheidsketen.

ga terug