Jaarrekening 2018

Programma Samen leven

Doelstelling 2: Ondersteuning gericht op jeugdigen en hun ouders is effectief en efficiënt

Doelstelling 2

Ondersteuning gericht op jeugdigen en hun ouders is effectief en efficiënt, aansluitend op de leefwereld van de doelgroep en zo licht als kan / zo zwaar als nodig is.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

Realisatie

2015

2016

2017

2018

2.1

Ervaring uitvoering zorg: verschillende organisaties werken altijd goed samen (vaak/altijd) (%)

CEO Jeugd

59%

X

64%

65%

X

2.2

Aantal jeugdigen residentiële jeugdhulp

Regionale backoffice / ADD-monitor

70

70

58

55

40

2.3

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdhulp % (BBV)*

CBS

7,6/8,2%

8,1/8,8%

8,0/8,5%

9,9%

8,0/8,6%

2.4

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming % (BBV)*

CBS

0,8/0,6%

0,6/0,6%

0,7/0,6%

0,7%

0,6/0,6%

2.5

Jongeren (van 12 jaar tot 23 jaar) jeugdreclassering % (BBV)*

CBS

0,2/0,2%

0,1/0,2%

0,2/0,2%*

0,2%

0,2/0,3%

2.6

Ik kan de hulp krijgen die ik nodig heb (jongeren) (vaak/altijd) (%)

CEO Jeugd

78%

X

78%

78%

X

2.7

Door de hulp kan ik mijn problemen beter oplossen (Jeugd) %: Beter

CEO Jeugd

50%

X

51%

50%

X

* Dit betreft halfjaarlijkse cijfers.

Doel

Verklaring van afwijking

2.2

Het gebruik van residentiële jeugdhulp is teruggebracht dankzij de inzet van verschillende instrumenten. Er zijn maatregelen genomen door de Taskforce Inkoop om meer te kunnen sturen op in- en uitstroom. Daarnaast is er in 2018 een Expertteam regio Lekstroom van start gegaan waarin complexe casussen worden besproken .

2.4

De daling van het percentage komt mede door het positieve effect van de SAVE-begeleiding: het traject waarbij SAVE in vrijwillig kader al wordt betrokken om veiligheidseisen te stellen. Samen met het sociaal team zorgen ouders dat de veiligheid wordt hersteld, zodat jeugdbescherming waar mogelijk voorkomen kan worden.

Betrokkenheid verbonden partijen
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

  • Er zijn algemene maatwerkvoorzieningen geboden aan inwoners, aansluitend op de mogelijkheden van de eigen kracht en het sociaal netwerk. Het Sociaal Team is verder ingericht op een professionele toegang, waar direct uitgebreide vraagverheldering plaatsvindt met het betrekken van alle relevante aspecten.
  • Het Centrum Jeugd en Gezin was ook in 2018 toegankelijk voor alle lichte (opvoed)vragen van ouders, jongeren en samenwerkingspartners in Houten en ving daarmee een deel van de zorg af van het Sociaal Team en specialistische hulp.
  • Het gebruik van residentiële jeugdhulp is teruggebracht dankzij de inzet van verschillende instrumenten.
    • Binnen de Taskforce Inkoop zijn maatregelen genomen om meer te kunnen sturen op in- en uitstroom. Er vindt structureel overleg plaats tussen beleid, inkoop en het Sociaal Team.  Door het gezamenlijk analyseren van gegevens en concreter met de zorgaanbieders in gesprek te gaan, kan betere sturing plaatsvinden op de uitvoering van jeugdhulp.
    • In 2018 is het Expertteam regio Lekstroom van start gegaan. In het Expertteam worden casussen besproken waarbij zorgaanbieders niet in staat zijn om oplossingen te bieden, omdat de problematiek te complex is. Het Expertteam levert gezamenlijk met het Omdenkteam alternatieve, integrale oplossingen.
    • Tot slot is binnen de pleegzorg gestart met kindgericht werven: een manier om eerst meer vanuit de omgeving van het kind op zoek te gaan naar een pleeggezin, onder andere door ouderavonden op school, bijeenkomst binnen een (sport)vereniging. Zorgaanbieders worden gefaciliteerd om hiermee aan de slag te gaan. Verder zijn de pleegzorgvoorzieningen binnen Houten uitgebreid, onder meer dankzij Lekstroombrede bijeenkomsten. Nieuwe pleegouders hebben zich aangemeld en er zijn stappen gezet om een nieuw gezinshuis in Houten op te richten.

Prestatie-indicatoren

Doel

Omschrijving prestatie 2018

Voortgang

Toelichting

2

3

Begin 2018 maakten we een doorstart met de programmalijn Voorkomen is Beter. Er is nu een compleet overzicht van het aanbod en de lopende ontwikkelingen/opdrachten/pilots op de diverse thema’s. De programmalijn heeft prioriteiten aangebracht  in bestaande problematiek en aan de hand daarvan zullen hiaten verder opgevuld worden.

Op basis van het in 2017 opgestelde overzicht van het beschikbare aanbod binnen Houten komt er duidelijkheid over welke hiaten hierin nog opgevuld moeten worden. Dit is onderdeel van een bredere aanpak binnen het integrale thema 'Voorkomen is beter ...' (zie deelprogramma Toegang en transformatie).

ga terug