Jaarrekening 2018

Programma Samen leven

Deelprogramma Toegang & transformatie

Wat willen we bereiken?

Om ervoor te zorgen dat iedereen meedoet, staat de gemeente voor de uitdaging om een lokaal netwerk van maatschappelijke zorg en ondersteuning te ontwikkelen, waarmee inwoners thuis nabij op alle leefgebieden (welzijn, ondersteuning, werk, inkomen, wonen, et cetera) op maat worden geholpen tegen minder kosten.

Hoewel veel vraagstukken binnen het sociaal domein steeds meer ontschot en integraal worden aangevlogen, is er voor de leesbaarheid voor gekozen om de meeste onderwerpen slechts in één specifiek deelprogramma te benoemen. Alleen die onderwerpen die expliciet vanuit het innovatiebudget bekostigd worden en multidisciplinair zijn, worden in het deelprogramma toegang en transformatie benoemd. Die prestatie-indicatoren, die gerelateerd zijn aan één specifieke sector (bijvoorbeeld Jeugd en Onderwijs), komen ook in de volgende deelprogramma`s aan de orde.

Transformatie gaat over verandering van houding en gedrag (gericht op versterking eigenaarschap en actief burgerschap), verandering van werkwijzen (gericht op grotere effectiviteit en efficiency) en verandering van onderlinge relaties en verhoudingen (versterking netwerkallianties).
We werken vanuit een dialoogbenadering met inwoners en partijen samen. Juist omdat de veranderopgave ook gaat over houding en gedrag en een andere instelling van alle betrokken partijen, is het belangrijk hier de komende periode bewust aandacht aan te besteden. Het gaat daarbij niet alleen om het creëren van een gemeenschappelijke taal, maar ook om overeenstemming over de Houtense benadering.

Houten hanteert in relatie tot haar partners, waaronder het Sociaal Team een aantal leidende principes. Deze principes zijn als volgt samen te vatten:

 1. Het inwonersperspectief is voor ieders handelen leidend. We toetsen de kwaliteit van dienstverlening en werkwijzen aan de uitwerking in de leefwereld van alledag. Daarin zijn we flexibel en oplossingsgericht.
 2. We werken vanuit waarden (de Bedoeling), en niet primair vanuit  regels en protocollen.
 3. We werken effectief en efficiënt. We beseffen dat we ook op termijn nog passende en betaalbare zorg moeten kunnen bieden.
 4. Er is al veel ontwikkeld in Houten. We benutten het bestaande slimmer. Dit doen we samen met alle partijen die een bijdrage kunnen leveren.  We spreken elkaar daar op aan.
 5. We werken samen aan een lerende omgeving rondom de uitvoering  We erkennen dat er fouten gemaakt kunnen worden. We delen pro-actief alle beschikbare kennis met elkaar. Als gemeente scheppen we hiervoor de randvoorwaarden: We stimuleren effectmeting, actieonderzoek en evaluatie.
 6. We streven naar een slimme en duurzame netwerksamenwerking. We spreken elkaar aan op de bijdrage die men levert aan de kracht van een keten. Zo kunnen we samen slimme integrale oplossingen organiseren.
 7. Professionals krijgen ruimte, om eigen professionele afwegingen te kunnen maken.

In samenwerking met ketenpartners voeren we regie op de ontwikkeling van een integrale lokale toegang tot passende ondersteuning, op basis van de volgende uitgangspunten:

 • Versterken signalering en preventie.
 • Versterken eigen regie (onder meer door versterken zelfzoeken via Hulpwijzer).
 • Inwoners in Houten worden op dezelfde manier benaderd, waarbij we mensen aanspreken op hun mogelijkheden en niet op hun beperkingen (demedicaliseren en niet problematiseren)
 • Eenvoudige vragen worden sneller, laagdrempeliger en dichterbij beantwoord.
 • Voor meervoudige vragen hanteren we de methodiek één huishouden één plan één regisseur.
 • De indicatie organiseren we eenvoudiger en meer in samenhang. (flexibel op- en afschalen van de ondersteuning).

Bij het deelprogramma Toegang en Transformatie, wordt ook specifiek aandacht besteed aan de doorontwikkeling van het Sociaal Team.

Doelstellingen