Jaarrekening 2018

Programma Samen leven

Doelstelling 1: Inwoners van Houten zijn duurzaam in staat zelfstandig te functioneren en regie te voeren over hun eigen huishouden

Doelstelling 1

Inwoners van Houten zijn duurzaam in staat zelfstandig te functioneren en regie te voeren over hun eigen huishouden. Een preventieve en laagdrempelige toegang tot ondersteuning draagt hiertoe bij.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

Realisatie

2015

2016

2017

2018

1.1

Zelfredzaamheid*

Monitor Sociale Kracht

X

8,2

8,2

8,2

8,2

1.2

De inwoner weet waar die met zijn hulpvraag moet zijn % (helemaal) mee eens

CEO Wmo / Jeugd

WMO:68% Jeugd:78%

Wmo:74% Jeugd:X

Wmo:73% Jeugd:73%

Wmo:73% Jeugd:73%

X***

1.3

De inwoner ervaart snel geholpen te worden door het Sociaal Team**

CEO Wmo / Jeugd

WMO:58% Jeugd:70%

WMO:65% Jeugd:X

Wmo:66% Jeugd:63%

Wmo:68% Jeugd:65%

X***

1.4

De inwoner weet wat hij zelf kan doen als het niet goed gaat

CEO Sociaal Team

X

70%

X

75%

X***

* Is het vermogen van mensen om zichzelf te redden in het geval van de voortdurende veranderingen en gevolgen van een (chronische) ziekte of een tegenslag, op alle levensterreinen (score 1-10).

** Dit kan zijn door zorgaanbieder en/of Sociaal Team

*** Het cliëntervaringsonderzoek over 2018 wordt voorjaar 2019 uitgevoerd.

Betrokkenheid verbonden partijen
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Om verder te werken aan een passend aanbod van vrij toegankelijke voorzieningen (0delijn) dicht bij huis en het stimuleren van het vinden en benutten hiervan is in 2018 een doorstart gemaakt met de programmalijn Voorkomen is beter. Deze programmalijn heeft als doel het realiseren van een passend preventief aanbod dicht bij huis. In 2018 is er een netwerkbijeenkomst geweest met alle ketenpartners/betrokkenen om te achterhalen waar de knelpunten in de gemeente liggen. Daarnaast is er een project opgestart rondom de informatie- en adviesfunctie van de gemeente, wat zich richt op een betere vindbaarheid van het preventieve aanbod. Dit project (Wegwijzer) loopt door in 2019.

Onder de noemer 'Houtense Routes' is in 2018 gewerkt aan verschillende werkafspraken tussen professionals (in het bijzonder verwijzers) in de keten. Deze afspraken zijn erop gericht passende zorg te realiseren (zo zwaar als nodig en zo licht als mogelijk), waarbij korte lijnen tussen partijen en duidelijke ingangen voor inwoners worden georganiseerd. Het Sociaal Team speelt, als spin in het web, vaak een sleutelrol bij deze routes.
Binnen de Houtense Route jeugd is in 2018 ervaring opgedaan met de samenwerkingsafspraken zoals vastgesteld in de intentieverklaring (2017). Hiervoor zijn (voorlichtings-)bijeenkomsten bij alle betrokkenen (Sociaal Team, huisartsen, jeugdgezondheidszorg) georganiseerd om de visie en de afspraken te delen. Daarnaast hebben partijen gewerkt aan de implementatie van onder andere zorgmail zodat samenwerking ook goed gefaciliteerd kan worden. Ook is de Houtense Route met betrekking tot kwetsbare ouderen ontstaan en uitgewerkt (project DuurSaam). Resultaat van DuurSaam is de aansluiting van het sociale domein en welzijn bij de 1ste en 2de lijn. Er is een signalenkaart ontwikkeld voor vrijwilligers waarbij ook verwezen wordt naar het Sociaal Team als punt waar men zorgen rondom kwetsbare ouderen kwijt kan. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt rondom signalering, aanvragen voor Wmo bij urgentie, informatie-uitwisseling, het voeren van multidisciplinair overleg en het bijhouden van zorgbehandelplannen. Deze ketensamenwerking (en ook bijvoorbeeld het gebruik van zorgapp) bevordert integraal werken en efficiëntie. De inwoner zelf staat altijd centraal en is betrokken; net als de mantelzorger. Tot slot is er in 2018 gewerkt aan een sluitende aanpak rondom statushouders. In deze Houtense route is vooral gekeken naar de toegankelijkheid van basisvoorzieningen. Zo is bijvoorbeeld de Taalklas dichterbij georganiseerd en geïntensiveerd. Resultaat hiervan is beter op de doelgroep aansluitend / passend aanbod (hulpverlening van Leger des Heils in combinatie met Brugzit en een oudertraining van Al Amal / Centrum voor Jeugd en Gezin en Sociaal Team) en de Routekaart Welzijn tot zorg, waarop men alle toegangspunten naar welzijn en zorg kan vinden.

In 2018 is de oprichting van de Stichting Sociaal Team een feit geworden. De inrichting van de governance, de personele inrichting en de aansturing van de stichting waren in 2018 belangrijke issues.
In het kader van verdere professionalisering van het Sociaal Team is in 2018 een scholingsprogramma uitgevoerd. Deze scholing heeft zich voor de toegang onder andere gericht op vraagverheldering, het in kaart brengen van het sociaal netwerk en het bevorderen van de eigen kracht. Het Sociaal Loket is in 2018 volledig aangesloten bij de toegang. Zij hebben een duidelijke rol in het toegangsoverleg waarin elke dag alle nieuwe vragen / aanmeldingen worden besproken. Ook het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is in 2018 meer in verbinding gebracht met de toegang van het Sociaal Team, daar het CJG als opdracht werd belegd bij het Sociaal Team. Hiermee zijn de toegangsmogelijkheden uitgebreid. Ook voor enkelvoudige opvoedvragen kan men laagdrempelig en snel terecht waardoor er passend, nabij en zo licht als mogelijk, ondersteuning verleend kan worden. Om aan de behoefte hieraan te kunnen voldoen is er op uitvoerend niveau meer fte toegevoegd.

Prestatie-indicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

Realisatie

2015

2016

2017

2018

1.1

Percentage doorverwijzingen Sociaal Team naar de 0e lijn

Sociaal Team

X

X

16%*

25%

8%

1

1.2

In het gesprek is aan de orde gekomen wat gezin/familie en het  sociale netwerk kan doen.

CEO Wmo

X

Gezin/familie:69% Sociaal Netwerk:72%

Gezin/familie:83% Sociaal Netwerk:73%

X

X

* In 2017 is dit voor het eerst bijgehouden in het kader van de pilot verbinding formele-informele zorg.

Doel

Verklaring van afwijking

1.1

Het gaat hierbij niet om het percentage van de aanmeldingen dat in aanvang is afgeschaald naar de 0delijn maar om het aantal trajecten van het Sociaal Team waarbinnen in dat jaar informele zorg is aangehaakt. In 2017 is dit nog niet systematisch bijgehouden. Vanaf 2018 kan de Stichting de cijfers uit WIZ portaal halen. Definitieve realisatie in 2017 is niet 16% maar 6%. De feitelijke inzet van informele zorg is groter (naast begeleiding door ST en/of spec zorg) maar dat wordt niet geregistreerd.

Doel

Omschrijving prestatie 2018

Voortgang

Toelichting

1

1

Sociaal Team, sociaal loket en WIL-generalist functioneren gezamenlijk in team Toegang en bespreken dagelijks alle (aan)meldingen. In het kader van de oprichting van de Stichting Sociaal Team is geformuleerd dat het verder doorontwikkelen van de toegang nog aandacht behoeft. Naast domeinen werk- en inkomen heeft dit onder andere ook betrekking op CJG, informele zorg. Dit komt terug in de uitvoeringsovereenkomst van het Sociaal Team Houten voor 2019 (ontwikkelopdracht toegang).

Onderzoek naar de mogelijkheden voor de versterking en verbinding van integrale lokale frontoffice-functies, waarin de domeinen werk en inkomen expliciet betrokken worden.

1

3

Rapportage is klaar. De eindbijeenkomst vond 28-8-2018 plaats.  Er is in 2018 zicht op en overzicht gekomen in de klachtregistratie. Er zijn klachten behandeld en er is tijd genomen om onderling te evalueren en te leren van de bevindingen en adviezen van de Sociaal ombudsfunctionaris. De werkwijze is als positief ervaren en de gemeente Houten heeft besloten de functie structureel te maken voor 24 uur per week. Voor de vervolgfase zullen de betrokken partijen gezamenlijk in gesprek gaan om tot een gedeelde visie te komen over de verdere ontwikkeling van de functie. Daarbij is voor allen duidelijk dat doorontwikkeling zich vooral ook moet richten op de externe ombudsfunctie.

Evaluatie van de pilot ombudsfunctionaris.

1

3

Maatregelen zijn ingezet en worden gemonitord. Medio 2018 zijn aanvullende maatregelen ontwikkeld. Deze zijn c.q. met het Sociaal Team en de Regionale Backoffice Lekstroom ontwikkeld en worden deels ook regionaal (Lekstroom) afgestemd. In het najaar 2018 is een regionale werkgroep Grip op kosten jeugd ingericht, waarvoor Houten de trekker heeft geleverd. Het dashboard draait.

In het kader van de Taskforce inhoudsgestuurde kostenbeheersing:
- Uitvoering van een pakket aan maatregelen gericht op efficiënte en effectieve in- door- en uitstroom van cliënten
- Vaststelling en invoering van een dashboard (om beter te kunnen sturen op deze maatregelen).

1

1

De opdracht coördinatie van zorg/ integrale procescoördinatie is beschreven en uitgewerkt in een eerste werkplan. Het Sociaal Team, de Regionale Backoffice Lekstroom en beleid gaan dit in 2019 implementeren. Deze manier van (integraal) werken heeft overlap met diverse maatregelen binnen de taskforce die al wel opgestart zijn. Eén en ander is opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst van de Stichting Sociaal Team. Ook Lekstroom-breed wordt er gewerkt aan een meer eenduidige visie op de positie en werkwijze van lokale teams (notitie; Versterking positie lokale teams).

Implementatie van werkprocessen binnen het Sociaal Team, gericht op organisatie van de functie Zorgcoördinatie (één huishouden, één plan, één contactpersoon bij meervoudige problematiek).

ga terug