Jaarrekening 2018

Programma Samen leven

Doelstelling 2: Het lokale netwerk van maatschappelijke zorg en ondersteuning is zodanig getransformeerd, dat daarmee participatie van inwoners wordt versterkt

Doelstelling 2

Het lokale netwerk van maatschappelijke zorg en ondersteuning is zodanig getransformeerd, dat daarmee participatie van inwoners wordt versterkt.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

Realisatie

2015

2016

2017

2018

2.1

Door de hulp kan ik beter mijn problemen oplossen (%)

CEO Jeugd

50%

X

51%

55%

X

2.2

Participatie

Monitor Sociale Kracht (score 1-10)

X

8,1

8,0

8,3

8,2

2.3

Demografische druk (de som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar) (BBV)

CBS Bevolkingsstatistiek

65%

66,2%

67,1%

67,6%

68,1%

Betrokkenheid verbonden partijen
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 hebben we de programma's Sterke Buurten verder ontwikkeld (zie deelprogramma Wmo en deelprogramma Werk). Buurtinitiatieven worden gestimuleerd, zodat deze zich duurzaam kunnen ontwikkelen en de Houtense Werktafel, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, heeft zich verder ontwikkeld.

Binnen de regio Lekstroom is in 2018 verder gewerkt aan de ontwikkeling van de transformatie van het zorglandschap jeugd (zie ook deelprogramma Jeugd). Er is een onderzoek uitgevoerd naar het aantal residentiële plaatsen/opvangmogelijkheden die beschikbaar zouden moeten zijn voor de Lekstroom. Dit onderzoek is als uitgangspunt genomen om te gaan kijken hoe hiervoor alternatieve mogelijkheden ontwikkeld kunnen worden, in de vorm van meer gezinshuisachtige constructies c.q. vormen van pleegzorg. Ook is er een behoefte om extra aandacht te hebben voor 18-/18+ problematiek. Gemeenten hebben hier wel verkenningen op gedaan maar nog geen concrete actie ondernomen. Deze twee onderwerpen hebben hun beslag gekregen in opdrachten die gefinancierd worden vanuit het Transformatiefonds. De projectleider van beschermd wonen heeft ook deze opdracht onder haar hoede. Eén en ander start in 2019.

De samenwerking met SAVE / Veilig Thuis is in 2018 middels steeds nauwer overleg (6-wekelijks casusoverleg, procesevaluaties) tussen het Sociaal Team en het gebiedsgerichte team Houten verder verduidelijkt en verstevigd. Naar aanleiding van de subsidie-tender en de gunning aan SVMN in 2018 is er gewerkt aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Deze is geactualiseerd op de huidige ontwikkeling en stand van zaken met betrekking tot de lokale teams, helderheid rondom taakverdeling, elkaar eerder betrekken, privacy en samenwerking met / meenemen van ouders. Ook is de vernieuwde meldcode geïmplementeerd in 2018. De verandering hierin betreft met name de toevoeging van een afwegingskader voor alle beroepsgroepen die met ouders en kinderen werken en een uitbreiding van de taken van Veilig Thuis (radarfunctie en uitbreiding monitoring).

In 2018 hebben de ontwikkelingen binnen de crisiswerkgroep zich vooral gericht op de vraag welke mogelijkheden en wensen er liggen om hierin meer gezamenlijk (bovenregionaal) op te trekken. Deze wens blijkt niet door alle gemeenten gedeeld. In relatie met de opdracht afbouw residentieel (transformatiefonds) wordt ook het crisisverblijf nader onder de loep genomen. Er wordt nog steeds ook ambulante crisishulp ingezet zodat een kind intensief thuis begeleid kan worden, ook als er een crisis is. Het afgelopen jaar bleek hier ook vaak een wachtlijst voor te ontstaan waardoor het Sociaal Team hierin intensief moest gaan begeleiden.

Ten behoeve van innovatie van de lokale infrastructuur gericht op vroegtijdig herstel en ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben we op lokaal niveau (Houten) in 2018 ervaring opgedaan met een training (Mental Health First Aid). Daarnaast zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor vrijwilligers en professionals die gingen over bewustwording van vooroordelen als het mensen met ander gedrag (als gevolg van een psychische beperking) betreft.

Een gebiedsgericht team GGZ is verder vormgegeven; in dit gebiedsteam staat de cliënt centraal en wordt behandeling en begeleiding op elkaar afgestemd (zie ook deelprogramma WMO).
In 2018 is ook een Erop Af! Houten werkwijze ontwikkeld; bij signalen van zorg van politie, Viveste of Sociaal Team legt de Erop Af! functionaris contact met de persoon om wie men zich zorgen maakt. Dit met het doel om mogelijke escalatie van problemen te voorkomen. Dit kan door de inzet van bemoeizorg door Altrecht of begeleiding via (een indicatie van) het Sociaal Team.  

Om integraal en domeinoverstijgend te kunnen werken (coördinatie van zorg) is er in 2018 meerdere malen gebruik gemaakt van het potje Handgeld Sociaal Team. Om onorthodoxe oplossingen te kunnen bekostigen die verdere escalatie en daarmee hogere kosten konden voorkomen zijn inwoners geholpen met dit budget. Ook zijn er oplossingen geboden voor 18-/18+ problemen bij jongeren.  
De partners waarmee in 2018 nadrukkelijker is samengewerkt om een sluitende aanpak in de jeugdhulp te kunnen organiseren zijn vooral ook de partners binnen het onderwijs (zie ook deelprogramma Jeugd en Onderwijs).

Rondom het thema Passend zelfstandig wonen hebben zich in 2018 de volgende ontwikkelingen voorgedaan:
Het Rijk heeft de overgangsdatum waarop de verantwoordelijkheid en de financiële middelen van centrumgemeente Utrecht zouden overkomen naar de gemeenten verschoven van 2020 naar 2021/2022. De lekstroomgemeenten hebben gezamenlijk een projectleider Beschermd Wonen aangetrokken. In Lekstroomverband wordt besproken welke thema's er op regioniveau en welke op lokaal niveau vorm krijgen.

Er is in 2018 ook nadrukkelijk aandacht geweest voor de jongeren (18+) die binnen Houten een passende (woon-)plek nodig hadden na uitstroom uit een van de voorzieningen (bijvoorbeeld Timon). Een aantal van deze doelgroep wordt bij de Molen 20 bediend als het gaat om doorstroom naar zelfstandig wonen met begeleiding. Er zijn plekken voor Timon en voor het Sociaal Team waarin deze jongeren kunnen instromen. Het vraagstuk 18-/18+ komt verder aan bod in de opdracht van het transformatiefonds. Hierin wordt nadrukkelijk de lokale behoefte gekoppeld aan de regionale mogelijkheden en zal er in 2019 visie en samenwerking ontwikkeld gaan worden binnen de Lekstroom (dus ook met Nieuwegein).

Lokaal hebben we ingezet om het sociaal domein aan de voorkant al te betrekken bij het opstellen van startnotities voor ontwikkellocaties. In de startnotities is vanaf 2018 het onderdeel Wonen en zorg toegevoegd. De focus wordt daarmee eerder gelegd op het benutten van concrete kansen om innovatieve woon-zorgconcepten te realiseren; zoals een gezinshuis op locatie de Geer.
Op basis van de inventarisatie van inhoudelijke opgaven en thema's voor de regionale samenwerking Wonen&Zorg is begin 2018 een vervolgopdracht verstrekt aan de regionale projectgroep Wonen&Zorg. Hierin wordt de focus gelegd op wonen als randvoorwaarde voor getransformeerde zorg. Deze opdracht is ondersteunend aan de twee regionale deelopdrachten BW/MO (beschermd wonen en maatschappelijke opvang) en de afbouw residentieel jeugd. Er heeft een regelmatig overleg plaatsgevonden tussen de verschillende projectleiders. Eind 2018 is de regionale werkgroep opgeheven.

Prestatie-indicatoren

Doel

Omschrijving prestatie 2018

Voortgang

Toelichting

2

3

De werkgroep jongerenloket, welke in 2017 is samengesteld met verschillende disciplines vanuit de Lekstroomgemeenten, heeft in 2018 gewerkt aan een verbeterde evaluatie van het jongerenloket. Op basis van deze evaluatie is geconcludeerd dat het huidige aanbod en de samenwerking tussen RMC en WIL zorg dragen (binnen het jongerenloket) voor een sluitende aanpak voor jongeren van 16 t/m 27 jaar. De huidige aanpak wordt gecontinueerd in 2019.

Pilot Jongerenloket:

  • De pilot die in 2015 is gestart zal worden geëvalueerd. Hieruit zal moeten blijken of het bundelen van de krachten van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) (voorkomen van voortijdig schoolverlaten) en de WIL (toeleiding naar werk en uitvoering van de Participatiewet) leidt tot betere kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt.
  • Als dit aantoonbaar zo is, dan zal worden voorgesteld deze samenwerking structureel te maken en hiervoor dan ook structureel geld in de begroting beschikbaar te stellen.

2

1

Het ontwikkelen van de time-out is een van de actiepunten in Lekstroom voor Beschermd Wonen. Voor Pitstop is in U16-verband verzocht om even pas op de plaats te maken omdat nog niet duidelijk is of het haalbaar en wenselijk is om een Pitstop per gemeente te ontwikkelen. In 2018 is ook nog niet helder wie de financier hiervan zou moeten zijn (Utrecht centrumgemeente of de lokale gemeenten).

Verkenning uitvoeren naar de behoefte en mogelijkheden van een zogenaamd Pitstophuis, een tijdelijk lokaal verblijf voor mensen die in Houten in een crisissituatie dreigen te komen.

2

3

Voor Houten zijn de conclusies uit het onderzoek naar de woonzorgplanner Houten 2017-2036 (Atrive november 2017) begin 2018 vergeleken met woningaanbod-gegevens in de gemeente Houten. Met dit onderzoek hebben we de vraagontwikkeling van zorgdoelgroepen en mensen met een mobiliteitsbeperking naar woonvormen beter in beeld gekregen. De uitkomsten hiervan zijn een belangrijke basis en richtsnoer om in de komende tijd qua wonen en zorg de juiste en benodigde woningtypen te realiseren.

Onderzoek naar de (ruimte)vraag in het kader van sterk stijgende aanvullende behoefte aan extramurale woonvormen voor kwetsbare doelgroepen en aan intramurale (verpleeg)zorg en woningen om langer zelfstandig te kunnen wonen (gelijksvloersheid).

2

3

Een concept afwegingskader voor nieuwe woonzorginitiatieven is opgesteld. Hierover moet binnen de gemeente nog integrale overeenstemming worden bereikt. Dit kader maakt onderdeel uit van een gemeentelijke integrale werkwijze bij het beoordelen van woonzorginitiatieven en draagt bij aan het realiseren van de huisvestingsopgaven Houten op grond van de Woonzorgplanner 2017-2036.

We ontwikkelen een gemeentelijke werkwijze en standpunt (afwegingskader) over het al dan niet faciliteren van woon-zorginitiatieven.

2

3

Het sociaal domein wordt voortaan aan de voorkant betrokken bij het opstellen van startnotities voor ontwikkellocaties. In de startnotities is hiertoe het onderdeel Wonen en zorg toegevoegd. Hiermee wordt de focus gelegd op het benutten van concrete kansen om innovatieve woonzorgconcepten te realiseren zoals De Molen en de Geer.

We formuleren binnen de gemeente integraal per te ontwikkelen locatie (Loerik VI; inbreidingslocaties) welk volume aan bijzondere woon-zorgvormen met het oog op de transformatie in het sociaal domein gewenst is en welke kansen er liggen voor toepassing van innovatieve woon-zorgconcepten op die betreffende locatie.

ga terug