Jaarrekening 2018

Programma Samen leven

Doelstelling 1: Ouders en jeugd benutten hun talenten en eigen kracht en maken gebruik van hun sociaal netwerk.

Doelstelling 1

Ouders en jeugd benutten hun talenten en eigen kracht en maken gebruik van hun sociaal netwerk.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

Realisatie

2015

2016

2017

2018

1.1

Aantal hulpvragen opgelost door eigen kracht

WIZ-portaal / Sociaal Team

X

X

376

X*

X

1.2

Cliënten (jeugd/ouders) zien een verbetering in hun zelfredzaamheid (%)**

CEO Jeugd

44%

X

44%

47%

X

1.3

Gebruik preventieve interventies

CJG

X

X

X

X

X

1.4

Cliënten (jongeren/ouders) kunnen beter hun problemen oplossen

CEO Jeugd

50%

X

51%

50%

X

* Wordt vanaf november 2016 bijgehouden in WIZ portaal (daarom nog geen raming bij de begroting 2018 voorhanden).

** Dit is het gemiddelde van drie indicatoren.

Betrokkenheid verbonden partijen
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

  • In 2018 was er een informatie- en adviespunt beschikbaar voor jongeren en ouders bij het CJG, dat toegankelijk was voor alle lichte (opvoed)vragen van ouders, jongeren en samenwerkingspartners in Houten. Dit informatie- en adviespunt wordt in 2019 gecontinueerd.
  • Netwerken van onderlinge ondersteuning zijn gestimuleerd door bijvoorbeeld de volgende activiteiten:
    • De uitvoering van Buurtgezinnen. De evaluatie van Buurtgezinnen heeft uitgewezen dat zowel de sociale contacten als de veerkracht van ouders en jongeren zijn toegenomen. Buurtgezinnen wordt in 2019 gecontinueerd.
    • Daarnaast is er middels een pilot aandacht geweest voor het versterken van de informele zorg, zodat deze aansluit op de behoefte van de inwoners en in samenhang/samenwerking met de 0de, 1ste en 2de lijn wordt aangeboden. De pilot is in 2018 afgesloten en de werkwijze wordt in 2019 structureel voortgezet.
    • Tevens is verder ingezet op het versterken van het netwerk van pleegouders, om verschillende vormen van ondersteuning te kunnen bieden die pleegouders helpen een goede balans te bewaren tussen draagkracht en draaglast.
    • Tot slot is het Sociaal Team extra opgeleid in netwerkverkenning en eigen kracht.

Prestatie-indicatoren
Voor deze doelstelling is geen prestatie-indicator opgenomen.

ga terug