Jaarrekening 2018

Programma Samen leven

Doelstelling 4: Er is verbinding tussen Passend Onderwijs en jeugdhulp; een doorgaande leerlijn van voorschoolse voorzieningen, primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Doelstelling 4

Er is verbinding tussen Passend Onderwijs en jeugdhulp; een doorgaande leerlijn van voorschoolse voorzieningen, primair onderwijs en voortgezet onderwijs en een zo goed mogelijke aansluiting op de arbeidsmarkt.

Effectindicatoren

Doel

Omschrijving

Bron

Realisatie

Raming

Realisatie

2015

2016

2017

2018

4.1

Deelname percentage speciaal onderwijs (basis en speciaal onderwijs) Houtense jeugd (%)

Regionale leerlingenadministratie

2,2%

2%

1,9%

1,8%

1,8%

4.2

Onderwijs: Absoluut verzuim (het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school), per 1.000 inwoners 5-18 jaar (BBV)*

Duo

X

0,43

0,64**

0,4

nnb

4.3

Onderwijs: Relatief verzuim (het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven bij een school maar ongeoorloofd afwezig is), per 1.000  inwoners 5-18 jaar (BBV)*

Duo

29,71

14,46

13,50**

15

nnb

4.4

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (% deelnemers aan het VO en MBP onderwijs) (BBV)

DUO dienst uitvoering onderwijs

1,2%

1,5%

1,5%**

1,5%

nnb

*Nieuwe berekeningswijze BBV-indicatoren per maart 2018
**Dit betreft schooljaar 2016-2017

Betrokkenheid verbonden partijen
Bij deze doelstelling zijn geen verbonden partijen betrokken.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

  • Er is in 2018 verder gewerkt aan het elkaar leren kennen en op tijd vinden. Er zijn door scholen veel Multidisciplinaire Overleggen (MDO’s) georganiseerd. Daardoor konden Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Sociaal team, ouders en school zo nodig eerder een gezamenlijk plan maken. Op casuïstiek niveau was het hierin soms nodig om extra met elkaar om de tafel te gaan om uit te zoeken welk deel van de hulp ondersteuning binnen het onderwijs betreft en welk deel zorg op basis van de jeugdwet.
  • Er is een start gemaakt met een visie op inclusief/passend onderwijs. Gemeente en scholen hebben overeenstemming over waar men naar toe wil werken binnen het onderwijs. Nadere uitwerking over het hoe en wat moet nog plaatsvinden vanaf 2019.
  • Er is in 2018 op meerdere plekken geëxperimenteerd/ gestart met Onderwijs-Zorg Arrangementen (OZA's). Zo is er binnen de taalklas een OZA geweest voor kinderen van statushouders door middel van speltherapie in de school. Daarnaast is er een OZA gestart binnen de Berg en Bosch school. Op casusniveau zijn er binnen diverse scholen ook maatarrangementen ingezet waardoor diverse kinderen met ondersteuning op hun huidige school konden blijven.
  • Er is een werkgroep Thuiszittersaanpak samengesteld waarin de kernpartners actief betrokken en meegenomen zijn. Deze werkgroep heeft voor zowel het primair (speciaal) onderwijs als het voortgezet (speciaal) onderwijs een verzuimprotocol opgesteld waar alle scholen in het samenwerkingsverband Utrecht Zuid zich aan hebben geconformeerd. Er is tevens een coördinator binnen de Lekstroom gemeenten aangesteld, die zich inzet voor een eenduidige werkwijze op het gebied van thuiszitters. De coördinator stemt maandelijks af met de betrokken leerplichtambtenaren.

Prestatie-indicatoren

Doel

Omschrijving prestatie 2018

Voortgang

Toelichting

4

3

Het doel van het in beeld krijgen van 4 jarigen die niet naar school gaan is gericht op het voorkomen van een achterstand op school. Sinds 2018 hebben we een subsidieregeling waardoor alle ouders nu  recht hebben op 2 dagdelen peuteropvang voor hun peuter. Hiermee is ingezet op het maximaal toe leiden van peuters naar de voorschoolse voorziening. Daarmee zijn er nu meer peuters dan voorheen in beeld in de kinderopvang. Door het beleid anders vorm te geven is dit plan van aanpak van monitoring van 4 jarigen komen te vervallen en heeft het plaats gemaakt voor een positievere insteek. Uiteindelijk is hetzelfde doel bereikt, namelijk een goede start van 4 jarigen op school.

Plan van aanpak monitoring 4-jarigen die niet naar school gaan.

ga terug